Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, December 24, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/12/24
Uitgevende instantie::Rechtbank 's-Hertogenbosch
SAMENVATTING

Naar het oordeel van de rechtbank is onvoldoende gebleken dat er in bezwaar sprake is geweest van een volledige heroverweging als bedoeld in artikel 7:11 van de Awb. De verzekeringarts bezwaar en beroep (B&B) heeft enkel een zeer summiere beschouwing gegeven waarin slechts de bevindingen van de primaire verzekeringsarts worden herhaald. Het bestreden besluit wordt vernietigd, maar de... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK ’s-HERTOGENBOSCHSector bestuursrechtzaaknummer: AWB 12/2726uitspraak van de enkelvoudige kamer van 24 december 2012 in de zaak tussen[eiseres], te Eindhoven, eiseres(gemachtigde: mr. P.A.M. de Haan-van de Laak),ende Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, verweerder(gemachtigde: mr. W.J.C. Rademakers).ProcesverloopBij besluit van 5 juli 2012 (het primaire besluit) heeft verweerder eiseres per 12 juli 2012 geschikt geacht tot het verrichten van haar arbeid en de uitkering op grond van de Ziektewet (ZW) beëindigd.Bij besluit van 9 augustus 2012 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eiseres ongegrond verklaard.Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 20 november 2012. Eiseres is verschenen, bijgestaan door haar gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.Overwegingen1. De rechtbank neemt de volgende, door partijen niet betwiste, feiten als vaststaand aan.Eiseres is tot en met 31 juli 2011 werkzaam geweest als doktersassistente voor (gemiddeld)24 uur per week. Met ingang van 6 september 2011 heeft eiseres zich vanuit de Werkloosheidswet (WW) ziek gemeld vanwege een chirurgische ingreep met complicaties.2. Blijkens de gedingstukken ligt aan het bestreden besluit verweerders standpunt ten grondslag dat eiseres, rekening houdend met haar medische beperkingen, met ingang van 12 juli 2012 in staat wordt geacht haar werk als doktersassistente te verrichten.3. Eiseres heeft aangevoerd dat het verzekeringsgeneeskundig onderzoek van verweerder onzorgvuldig is geweest. Verweerder heeft haar beperkingen onderschat en gelet op haar beperkingen is eiseres ongeschikt voor de maatgevende arbeid, aldus eiseres.4. Ingevolge artikel 19, eerste lid, van de ZW heeft de verzekerde bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, recht op ziekengeld.5. Volgens vaste rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) wordt onder “zijn arbeid” in de zin van artikel 19 van de ZW verstaan de laatstelijk voor de ziekmelding feitelijk verrichte arbeid. De rechtbank verwijst naar de uitspraak van de CRvB van 30 mei 2012 (LJN: BW6932). In dit geval gaat het dus om het werk als doktersassistente voor (gemiddeld) 24 uur per week.6. De verzekeringsarts heeft op 5 juli 2012 (als vervolg op de rapporten van 16...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT