Wraking van Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands), 20 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak20 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands)

GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE

Zaaknummer wrakingszaak : 200.108.228/02

Zaaknummer hoofdzaak : 200.108.228/01

Beslissing van de meervoudige kamer voor de behandeling van wrakings- en verschoningsverzoeken d.d. 20 december 2012

inzake het mondeling verzoek tot wraking als bedoeld in artikel 36 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in de hoofdzaak met genoemd zaaknummer van:

[naam],

wonende te [woonplaats],

verzoeker.

Het geding

 1. In de procedure onder zaaknummer 200.108.228/01 tussen [naam] als verzoeker in hoger beroep (hierna ook te noemen: de vader) en Stichting Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland te Gouda als verweerster in hoger beroep (hierna ook te noemen: Jeugdzorg) heeft op 6 december 2012 een terechtzitting van de meervoudige familiekamer plaatsgevonden, alwaar zitting hadden mr. J.M. van de Poll, voorzitter, mr. P.B. Kamminga en mr. R.M. Bos, leden.

 2. Ter terechtzitting van 6 december 2012 heeft verzoeker een mondeling verzoek tot wraking gedaan van genoemde voorzitter en leden. Een schriftelijke bevestiging van het feit dat dit verzoek is gedaan, is op diezelfde dag door verzoeker ingediend bij de Centrale Balie.

 3. De raadsheren van wie de wraking is verzocht (verder: de raadsheren) hebben bij brief, ingekomen op 10 december 2012, gereageerd op het verzoek tot wraking. In die schriftelijke reactie staat vermeld dat zij niet in de wraking berusten en dat zij het niet noodzakelijk achten te worden gehoord.

 4. De wrakingskamer heeft het verzoek op 14 december 2012 ter openbare zitting behandeld. Ter zitting waren aanwezig:

  - verzoeker;

  - mevrouw [naam] en de heer [naam] namens Jeugdzorg.

  De (advocaat van de) moeder en de raad voor de kinderbescherming te ’s-Gravenhage zijn niet verschenen. Ook de raadsheren zijn, zoals aangekondigd, niet verschenen.

  Het wrakingsverzoek

 5. Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting van 6 december 2012 berust het verzoek tot wraking op de weigering van de familiekamer de zaak aan te houden teneinde verzoeker in de gelegenheid te stellen om een nieuwe advocaat in te schakelen die hem kan bijstaan in de procedure. Doordat de familiekamer zijn verzoek tot aanhouding niet heeft ingewilligd, is er naar de mening van verzoeker sprake van vooringenomenheid bij de raadsheren.

  Ter zitting van de wrakingskamer op 14 december 2012 heeft verzoeker desgevraagd bevestigd dat hij zowel de voorzitter als de twee leden wraakt. Voorts heeft verzoeker zijn verzoek tot wraking nader toegelicht en – kort en zakelijk...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT