Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 20 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak20 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank 's-Gravenhage

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector bestuursrecht

zaaknummer: AWB 12/601

proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de meervoudige kamer van 20 december 2012 in de zaak tussen

Stichting [X], gevestigd te [Z], eiseres

en

de inspecteur van de Belastingdienst [te P], verweerder.

De bestreden uitspraak op bezwaar

De uitspraak van verweerder van 13 december 20121 op het bezwaar van eiseres tegen de beschikking van verweerder van 8 september 2011 waarbij het verzoek van eiseres om te worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is afgewezen.

Zitting

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 13 december 2012.

Namens verweerder is [A] verschenen, bijgestaan door [B].

Eiseres is door de griffier bij aangetekende brief, verzonden op 14 september 2012 aan [C] op het adres [adres], onder vermelding van plaats en tijdstip, uitgenodigd om op de zitting te verschijnen. Eiseres is, zonder kennisgeving aan de rechtbank, niet verschenen. Nu genoemde brief niet ter griffie is terugontvangen en uit informatie van PostNL is gebleken dat de brief op 17 september 2012 op genoemd adres is uitgereikt, is de uitnodiging om op de zitting te verschijnen tijdig en op het juiste adres aangeboden.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Overwegingen

 1. Eiseres is opgericht door [D] bij akte van 29 januari 2010, verleden voor notaris [E] te [F]. De statuten van eiseres bevatten onder meer de volgende bepalingen:

  “ARTIKEL 2

 2. De Stichting heeft ten doel:

  1. het verzorgen van- en het begeleiden bij- juridische hulpverlening aan particulieren en bedrijven, alsmede het ter beschikking stellen van middelen ter verkrijging van deze juridische bijstand aan deze particulieren en bedrijven en het werven van fondsen ten behoeve van deze hulpverlening, een en ander in de meest ruime zin des woord.

  2. Het geven van onderricht ten behoeve van de juridische bedrijfsuitoefening voor personen die beroepsmatig juridische taken vervullen en voor hen die bij het vervullen van commerciële taken juridische kennis behoeven om in staat te zijn conform geldende regelgeving te handelen.

  3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 3. De Stichting tracht haar doel te bereiken door middelen te verwerven ter bekostiging van deze juridische hulpverlening. De stichting heeft geen winstoogmerk.

  ARTIKEL 3A

 4. (…)

  (…)

 5. Leden van het in artikel 3B te noemen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT