Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Groningen, 11 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak11 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Groningen

RECHTBANK GRONINGEN

Sector kanton

Locatie Winschoten

Zaak\rolnummer: 525121 \ CV EXPL 11-6302

Vonnis d.d. 11 december 2012

inzake

de besloten vennootschap QBUZZ B.V.,

statutair gevestigd te [plaatsnaam], [adres],

mede kantoorhoudende te [plaatsnaam], [adres],

eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie, hierna te noemen QBuzz,

gemachtigde mr. D. Kuijken, advocaat te Groningen (postbus 1100, 9701 BC),

tegen

[naam],

wonende te [plaatsnaam], [adres],

gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie, hierna te noemen te noemen [A],

gemachtigde mr. E. Franssen, advocaat te Den Haag (Van Merlestraat 75, 2518 TD).

PROCESGANG

QBuzz heeft bij dagvaarding, op de daarin geformuleerde gronden, gevorderd bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad [A] te veroordelen tot betaling van:

-€ 8.977,67 aan onverschuldigd loon;

- € 6.430,26 aan onderzoekskosten en € 3.182,86 aan juridische kosten;

- € 4.966,37 aan gefixeerde schadevergoeding;

te vermeerderen met de wettelijke rente over voormelde bedragen vanaf 24 augustus 2011

en tevens [A] te veroordelen tot betaling van een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten van € 952,00 inclusief BTW en met veroordeling van [A] in de kosten van de procedure.

[A] heeft de vorderingen betwist en heeft een tegenvordering ingesteld.

Bij vonnis van 3 januari 2012 is een comparitie gelast.

De comparitie heeft plaatsgehad op 17 februari 2012. QBuzz heeft voorafgaande aan de comparitie geconcludeerd voor antwoord in reconventie met conclusie [A] niet ontvankelijk te verklaren in die vorderingen althans die vorderingen af te wijzen.

Partijen hebben ter comparitie een nadere toelichting op hun standpunten gegeven. Daarvan is proces-verbaal opgemaakt.

Partijen hebben nadien nader schriftelijk geconcludeerd.

[A] heeft zijn vordering in reconventie bij akte gewijzigd. Hij vordert primair om voor recht te verklaren dat het ontslag op staande voet van 24 februari 2011 kennelijk onredelijk en onregelmatig is en tevens om QBuzz te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding vanwege kennelijk onredelijk ontslag van € 520.000,00 aan inkomensschade, een bedrag van € 7.550,55 aan advocaatkosten en een bedrag van

€ 7.018,22 aan gefixeerde schadevergoeding, vermeerderd met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf 27 maart 2012.

Subsidiair vordert hij om voor recht te verklaren dat QBuzz toerekenbaar tekort is geschoten, zich niet heeft gedragen als een goed werkgever en onzorgvuldig heeft gehandeld jegens [A] wat betreft het gegeven ontslag op staande voet van 24 februari 2011 en tevens voor recht te verklaren dat QBuzz door haar gedragingen, feitelijke handelingen en beslissingen die ten grondslag liggen aan het ontslag op staande voet onrechtmatig heeft gehandeld jegens [A] en dat zij gehouden is de schade voor [A] uit die gedragingen en het ontslag op staande voet te vergoeden. Tevens wordt gevorderd QBuzz te veroordelen tot vergoeding van de door [A] als gevolg van die QBuzz toerekenbare tekortkomingen geleden schade op te maken bij staat, en met veroordeling van QBuzz, zowel op de primaire als subsidiaire gronden, in de kosten van de procedure.

QBuzz heeft bij repliek in conventie eveneens haar eis vermeerderd. Met handhaving van de overige vorderingen vordert zij [A] te gebieden om binnen 48 uur na betekening van het vonnis aan QBuzz de naam, achternaam en het adres te doen toekomen van de natuurlijke persoon die [A] in december 2010 heeft aangereden, zulks op straffe van een dwangsom voor het geval [A] in gebreke blijft daaraan te voldoen.

[A] heeft nadien geconcludeerd voor dupliek in conventie en voor repliek in reconventie.

QBuzz heeft, onder overlegging van een productie, geconcludeerd voor dupliek in reconventie. [A] heeft zich bij akte uitgelaten over die productie.

Vonnis is nader bepaald op heden.

OVERWEGINGEN

1 Feiten en omstandigheden

1.1 Als enerzijds gesteld en anderzijds niet, althans onvoldoende betwist alsmede gelet op de overgelegde stukken voor zover niet betwist, staat tussen partijen het navolgende vast.

1.2 [A], geboren op [eind december 1964], is vanaf [medio] 1991 in dienst geweest van (de rechtsvoorganger van) QBuzz. [A] was werkzaam als buschauffeur met een parttime dienstverband van 64,21%.

Daarnaast was [A] zelfstandig ondernemer. Hij is eigenaar van firma Roblo Voeg- en onderhoudsbedrijf ( Roblo VMO B.V.). De rechtsvoorganger van QBuzz en QBuzz waren daarvan op de hoogte.

1.3 Op 9 december 2010 heeft de vriendin van [A] hem ziekgemeld bij QBuzz. Zij heeft daarbij de mededeling gedaan dat [A] was aangereden door een auto en daarbij letsel had opgelopen.

1.4 Op 15 december 2010 heeft een medewerker van QBuzz een kerstpakket bij [A] thuisbezorgd. [A] was op dat moment niet thuis aanwezig.

1.5 Bij brief van 17 december 2010 heeft QBuzz [A] aangegeven te bevestigen dat hij met ingang van donderdag 16 december 2010 geschorst is. Als reden voor de schorsing is vermeld dat [A] tijdens dat gesprek in woede is uitgebarsten en kwaad is weggelopen. Medegedeeld is dat hij in eerste instantie tot en met woensdag 22 december 2010 geschorst is. [A] heeft daar bij brief van 22 december 2010 op gereageerd en onder meer aangegeven dat hij het niet eens is met de schorsing.

1.6 Bij e-mail van 4 januari 2011 heeft de bedrijfsarts op verzoek van een medewerkster van QBuzz, mevrouw [B], aangegeven dat [A] haar op eigen verzoek op het spreekuur had bezocht. Dat was vertrouwelijk omdat er op dat moment nog geen verzuim stond geregistreerd en er ook geen sprake was van een verzoek van QBuzz over verzuimbegeleiding.

1.7 QBuzz heeft na de ziekmelding onderzoeksbureau [D] een onderzoek laten instellen.

Aanvankelijk heeft de heer [C] daarbij aangegeven dat hij de veroorzaker van de aanrijding was. [C] is een medewerker van het bedrijf van [A]. In een op het kantoor van de raadsman van QBuzz ondertekende verklaring van 24 februari 2011 geeft [C] aan dat hij van [A] heeft begrepen dat hij bedreigd is door een derde en dat hij door een derde was aangereden. Verder verklaart [C] dat hij [A] niet heeft aangereden.

1.8 Bij brief van 24 februari 2011 heeft QBuzz [A] medegedeeld dat de arbeidsovereenkomst per direct werd opgezegd wegens een dringende reden voor ontslag op staande voet.

Tevens is medegedeeld dat QBuzz concludeerde dat [A] het loon vanaf 9 december 2010 ten onrechte had ontvangen nu er geen sprake was van arbeidsongeschiktheid. QBuzz geeft aan dat zij het vanaf 9 december 2010 ten onrechte betaalde loon zal terugvorderen c.q. verrekenen. Verder geeft zij aan dat [A] schadeplichtig is conform artikel 7:677 derde lid BW en dat zij aanspraak maakt op de gefixeerde schadevergoeding.

1.9 De raadsman van QBuzz heeft [A] bij brief van 24 augustus 2011 medegedeeld dat aanspraak wordt gemaakt op de voormelde posten en op een vergoeding voor de gemaakte (onder meer juridische) kosten.

2 Het standpunt van QBuzz in conventie

2.1 QBuzz heeft aanvullend het volgende naar voren gebracht.

2.2 [A] kon de werkzaamheden bij zijn bedrijf en zijn baan als chauffeur niet combineren. Hij koos er dan kennelijk voor om...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT