Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, 21 de Enero de 2013

Datum uitspraak21 de Enero de 2013
Uitgevende instantie:Centrale Raad van Beroep

12/6499 MAW-VV

Centrale Raad van Beroep

Voorzieningenrechter

Uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening

Partijen:

Minister van Defensie (verzoeker)

[A. te B. ] (betrokkene)

Datum uitspraak: 21 januari 2013

PROCESVERLOOP

Verzoeker heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank ’s-Gravenhage van 29 oktober 2012.

Verzoeker heeft tevens een verzoek om voorlopige voorziening gedaan.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 14 januari 2013. Verzoeker heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. R.A.W.C. Naalden. Betrokkene is verschenen.

OVERWEGINGEN

  1. Op 1 januari 2013 is de Wet aanpassing bestuursprocesrecht, (Stb. 2012, 682), in werking getreden. Met deze wet zijn wijzigingen in onder meer de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Beroepswet aangebracht. Op grond van het overgangsrecht blijft op deze zaak het recht van toepassing, zoals dat gold vóór 1 januari 2013.

    2.1. Betrokkene, geboren op [geboortedatum], was sedert 2002 in opleiding tot officier aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA). Op 4 april 2006 is betrokkene aan een incidenteel geneeskundig onderzoek (IGO) onderworpen. De uitslag daarvan luidde dat betrokkene vermoedelijk blijvend dienstongeschikt is te achten als gevolg van een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), meer in het bijzonder de stoornis van Asperger. Tegen deze uitslag, bekendgemaakt bij brief van 25 juli 2006, heeft betrokkene bezwaar gemaakt. Vervolgens heeft de medische dienst besloten advies te vragen aan het Dr. Leo Kannerhuis (LKH) te Doorwerth, dat is gespecialiseerd op het gebied van ASS.Naar aanleiding van het IGO is betrokkene administratief ziek gemeld en vervolgens van de opleiding aan de KMA ontheven. Op 12 september 2006 is betrokkene voor de duur van twee jaar geplaatst bij het Dienstencentrum Re-integratie.

    2.2. Op 13 maart 2008 heeft er een Militair Geneeskundig Onderzoek (MGO) plaatsgevonden. De uitkomst hiervan luidde dat betrokkene ongeschikt is voor het verdere vervullen van de militaire dienst, welk oordeel bij brief van 11 juli 2008 aan betrokkene is medegedeeld. Betrokkene heeft ook hiertegen bezwaar gemaakt en verzocht om een herhaald MGO (HMGO). Dit HMGO heeft plaatsgevonden op 7 oktober 2008 en 19 februari 2009. De conclusie van het HMGO luidde dat betrokkene niet lijdt aan de stoornis van Asperger, maar dat wel sprake is van een ASS. Bij brief van 20 april 2009 is betrokkene de uitslag van het HMGO medegedeeld.

    2.3. Op 13 augustus 2008 heeft het LKH het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT