Verstek van Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands), 21 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak21 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands)

PROMIS

Rolnummer: 22-000428-11

Parketnummer: 10-662634-09

Datum uitspraak: 21 december 2012

VERSTEK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Rotterdam van 20 december 2010 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortejaar] 1970,

thans zonder bekende vaste woon- of verblijfplaats hier te lande.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 12 december 2012.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

 1. hij op of omstreeks 06 april 2009 te Capelle aan den IJssel toen de aldaar in uniform gekleed dienstdoende [benadeelde partij 1] en/of [benadeelde partij 2] en/of [benadeelde partij 3], RET controleur(s) en/of (tevens) buitengewoon opsporingsambtena(a)r(en) bij de Rotterdamse Electrische Tram te Rotterdam (RET) verdachte op verdenking van het overtreden van artikel 70 van de Wet Personenvervoer 2000, in elk geval op verdenking van het gepleegd hebben van enig strafbaar feit, op heterdaad ontdekt, had(den) aangehouden en vastgegrepen, althans vast had(den) teneinde hem ten spoedigste voor te geleiden voor een hulpofficier van justitie en hem daartoe over te brengen naar een plaats van verhoor, te weten een politiebureau, zich met geweld heeft verzet tegen bovengenoemde opsporingsambtena(a)r(en), werkzaam in de rechtmatige uitoefening zijner/hunner bediening, door opzettelijk gewelddadig

  - te duwen en/of te trekken in een andere richting dan die waarheen die ambtena(a)r(en) hem trachtte(n) te brengen en/of

  - door (een) schoppende/trappende beweging(en) te maken naar en/of in de richting van die ambtena(a)r(en), tengevolge waarvan;

  - de opsporingsambtenaar [benadeelde partij 1] enig lichamelijk letsel (zwelling (linker) oor) bekwam en/of

  - de opsporingsambtenaar [benadeelde partij 2] enig lichamelijk letsel ( zwelling polsgewricht en/of schaafverwonding aan rechter duim) bekwam en/of

  - de opsporingsambtenaar [benadeelde partij 3] enig lichamelijk letsel (drukpijn en/of zwelling duim) bekwam;

 2. hij op of omstreeks 06 april 2009 te Capelle aan den IJssel, opzettelijk mishandelend de/een ambtena(a)r(en), te weten [benadeelde partij 4], hoofdagent van regiopolitie Rotterdam Rijnmond en/of [benadeelde partij 1] buitengewoon opsporingsambtenaar - controleur bij de RET, gedurende en/of terzake van de rechtmatige uitoefening van zijn/haar/hun bediening, meermalen, althans éénmaal

  - in/op/tegen het gelaat, althans op/tegen het hoofd van die [benadeelde partij 4] heeft geslagen/gestompt en/of

  - met zijn nagel(s) in de nek en/of hals van die [benadeelde partij 4] heeft gekrabd en/of

  - tegen/op het (linker)oor, althans het hoofd van die [benadeelde partij 1] heeft geschopt/getrapt,

  waardoor voornoemde ambtena(a)r(en) letsel heeft/hebben bekomen en/of pijn heeft/hebben ondervonden.

  Procesgang

  In eerste aanleg is de verdachte vrijgesproken van het onder 1 en 2 ten laste gelegde.

  De officier van justitie heeft tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

  Het vonnis waarvan beroep

  Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

  Vrijspraak van het onder 1 ten laste gelegde

  Anders dan de advocaat-generaal is het hof van oordeel dat niet buiten gerede twijfel kan worden vastgesteld dat de verdachte zich met tot letsel geleid hebbend geweld heeft verzet tegen controleurs van de RET, die hem hadden aangehouden, een en ander zoals hem is ten laste gelegd onder 1. Het hof overweegt daartoe als volgt.

  Op grond van de bij de politie en de rechter-commissaris afgelegde verklaringen van de RET controleurs [benadeelde partij 1], [benadeelde partij 2] en [benadeelde partij 3] stelt het hof vast dat de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT