Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Leeuwarden, 3 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 3 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Leeuwarden

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector kanton

Locatie Sneek

zaak-/rolnummer: 403431/VZ VERZ 12/213

beschikking van de kantonrechter d.d. 3 december 2012

inzake

de besloten vennootschap

RECREATIECENTRUM SONDEL B.V.,

gevestigd te Sondel,

verzoekster,

gemachtigde: mr. drs. W.F. Jekel, Stichting Achmea Rechtsbijstand,

tegen

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

VERENIGING VAN EIGENAREN SONDELERGAAST,

gevestigd te Gaasterlân-Sleat,

verweerster,

gemachtigde: mr. T.F.B.A. Gilsing.

Partijen zullen hierna het recreatiecentrum en de vereniging worden genoemd.

Procesverloop

  1. Bij beschikking van 16 juli 2012 heeft de kantonrechter te Haarlem de zaak verwezen naar de rechtbank Leeuwarden, sector kanton, locatie Sneek.

De mondelinge behandeling van het verzoekschrift is gehouden op 5 november 2012. Van het verhandelde is proces-verbaal opgemaakt.

Vervolgens is beschikking bepaald op heden.

Motivering

De feiten

2.1. Het recreatiecentrum, in de persoon van het echtpaar [A], is beheerder van het recreatiepark Sondelergaast (hierna te noemen het park), gelegen aan [adres recreatiepark]. Daarnaast is het recreatiecentrum eigenaar van de centrale voorzieningen, algemene terreinen en de infrastructuur van het park.

2.2. Op dit park staan 40 recreatiewoningen. De percelen met de daarop gebouwde recreatiewoningen zijn eigendom van individuele eigenaren. Alle eigenaren hebben ieder voor zich met het recreatiecentrum een beheersovereenkomst gesloten.

2.3. Een aantal eigenaren heeft bij notariële akte op 18 oktober 2006 een vereniging opgericht onder de naam "Vereniging van Eigenaren Sondelergaast". De inschrijving van deze vereniging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en de statuten van deze vereniging vermelden onder meer dat het doel van de vereniging is het bevorderen van de belangen van de leden/eigenaren en gebruikers van de op het park aanwezige recreatievilla's met aanbehoren. Volgens de statuten tracht de vereniging dit doel onder meer te bereiken door het in eigendom verkrijgen, huren, beheren, onderhouden, aanbrengen en/of stichten en zonodig vernieuwen van de voor gemeenschappelijk gebruik bestemde zaken, inclusief waterpartijen, leidingen, rioleringen en andere voorzieningen op, in, aan en boven het park.

Nagenoeg alle eigenaren zijn lid van de vereniging.

2.3. Op het park worden 30 nieuwe recreatiewoningen gebouwd die door het recreatiecentrum verkocht moeten worden.

2.4. De vereniging heeft in juli 2011 en in december 2011/februari 2012...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT