Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 21 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak21 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Haarlem

RECHTBANK HAARLEM

Sector bestuursrecht, meervoudige belastingkamer

Zaaknummer: AWB 12/770

Uitspraakdatum: 21 december 2012

Uitspraak in het geding tussen

[X] B.V., statutair gevestigd te [Z], eiseres,

gemachtigde: mr. R.H. van Maarseveen (werkzaam bij Meeuwsen Ten Hoopen Belastingadviseurs te Bussum),

en

de inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam, verweerder.

 1. Ontstaan en loop van het geding

  1.1. Verweerder heeft aan eiseres voor het jaar 2007 een aanslag (aanslagnummer [A-NUMMER]) vennootschapsbelasting opgelegd, berekend naar een belastbaar bedrag van € 309.742 (hierna: de aanslag). Verweerder heeft daarbij bij beschikking het verlies vastgesteld op nihil (hierna: verliesvaststellingsbeschikking) en – impliciet – een beschikking van verrekening van verliezen uit een eerder jaar afgegeven van nihil (hierna: de verliesverrekeningsbeschikking). Bij aparte beschikkingen is aan eiseres een verzuimboete opgelegd van € 567 en € 10.565 heffingsrente in rekening gebracht.

  1.2. Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar van 9 januari 2012 de aanslag, de verliesvaststellingsbeschikking, de verliesverrekeningsbeschikking, de verzuimboete en de beschikking heffingsrente gehandhaafd.

  1.3. Eiseres heeft daartegen beroep ingesteld. Verweerder heeft op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend.

  1.4. Eiseres heeft, na hiertoe door de rechtbank in de gelegenheid te zijn gesteld, gerepliceerd. Verweerder heeft gedupliceerd.

  1.5. Eiseres heeft voor de zitting nadere stukken ingediend, waarvan een afschrift is verstrekt aan verweerder.

  1.6. Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 1 november 2012. Namens eiseres is verschenen haar gemachtigde. Namens verweerder zijn verschenen mr. M.D. Koolen, mr. drs. W. Garritsen en mr. P.M. Warnaar.

 2. Tussen partijen vaststaande feiten

  2.1. Eiseres is de moedermaatschappij in een fiscale eenheid als bedoeld in artikel 15 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna de Wet). Met eiseres was begin 2007 als dochtermaatschappij gevoegd: [A-BEDRIJF] B.V. (hierna: [A-BEDRIJF])

  2.2. [A-BEDRIJF] exploiteert een beveiligingsinstallatiebedrijf (hierna: het Installatiebedrijf) en heeft voorts overeenkomsten met een alarmcentrale en haar klanten inzake de aansluiting van beveiligingsinstallaties op een alarmcentrale en de levering van alarmcentralediensten (hierna: de AC-contractenportefeuille).

  2.3. Op 17 september 2007 is een intentieverklaring getekend tussen eiseres (Verkoper), [B-BEDRIJF] B.V. i.o. (Koper I), [C-BEDRIJF] B.V. (Koper II) en [A-BEDRIJF] (in deze verklaring aangeduid als de Vennootschap). Bedoeling van de overeenkomst is om Koper I het Installatiebedrijf van [A-BEDRIJF] over te laten nemen en Koper II de AC-contractenportefeuille. Partijen willen dit bewerkstelligen door middel van een juridische splitsing ex artikel 2:334a BW van [A-BEDRIJF]. De AC-contractenportefeuille zal worden afgesplitst in een nieuw op te richten, verkrijgende, bv. Vervolgens zullen de aandelen van [A-BEDRIJF] en de nieuwe bv worden verkocht aan de desbetreffende kopers. Nadien is [B-BEDRIJF] opgericht en is [D-BEDRIJF] B.V. in de plaats getreden van [C-BEDRIJF] B.V.

  2.4. Op 9 november 2007 wordt tussen de betrokken partijen (eiseres, Koper I, Koper II en [A-BEDRIJF]) de Raamovereenkomst inzake de splitsing en overname van [A-BEDRIJF] B.V. (hierna: Raamovereenkomst) getekend. In de Raamovereenkomst staat, voor zover hier van belang, het volgende (in deze overeenkomst wordt [A-BEDRIJF] aangeduid als de Vennootschap).

  “Artikel 1 – Juridische afsplitsing

  1.1 Verkoper en de Vennootschap zullen een juridische afsplitsing ex artikel 2:334a BW tot stand brengen (hierna te noemen: “de Splitsing”), waarbij:

  a. een nieuwe vennootschap (hierna te noemen: “[E-BEDRIJF]”) wordt opgericht (…)

  b. [E-BEDRIJF] de AC-contractenportefeullie zal verkrijgen; en:

  c. De Vennootschap het Installatiebedrijf zal behouden.

  (…)

  Artikel 2 - Verkoop en overdracht aandelen

  2.1 Op de dag na de dag van het passeren van de akte van splitsing zal Verkoper alle aandelen in het kapitaal van de Vennootschap verkopen en overdragen aan Koper I en zal Koper I die aandelen kopen en overnemen van Verkoper, één en ander overeenkomstig een koopovereenkomst inclusief bijlagen, waarvan een concept als Bijlage 2 aan deze raamovereenkomst is gehecht.

  2.2 Op de dag na de dag van het passeren van de akte van splitsing zal Verkoper alle aandelen in het kapitaal van de [E-BEDRIJF] verkopen en overdragen aan Koper II en zal Koper II die aandelen kopen en overnemen van Verkoper, één en ander overeenkomstig een koopovereenkomst inclusief bijlagen, waarvan een concept als Bijlage 3 aan deze raamovereenkomst is gehecht.

  2.3 Indien en voor zover op het moment van ondertekening van deze raamovereenkomst nog geen volledige overeenstemming bestaat over de koopovereenkomsten inclusief bijlagen als bedoeld in de voorgaande twee artikelleden. zullen Verkoper enerzijds en Koper 1 respectievelijk Koper II anderzijds te goeder trouw met elkaar (door)onderhandelen over de definitieve inhoud van die koopovereenkomsten inclusief bijlagen,

  Artikel 3 - Periode tot de overdrachtsdatum

  3.1 Tot de datum van verkoop en overdracht van de aandelen aan Koper I respectievelijk Koper II als bedoeld in artikel 2 van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT