Kort geding van Rechtbank Haarlem, Voorzieningenrechter, 21 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak21 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Voorzieningenrechter

vonnis

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 196933 / KG ZA 12-503

Vonnis in kort geding van 21 december 2012

in de zaak van

[eiser],

wonende te [plaats],

eiser,

advocaat mr. M.F. van Hulst,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

DE STAAT DER NEDERLANDEN (Ministerie van Veiligheid en Justitie),

zetelend te 's-Gravenhage,

gedaagde,

advocaat mr. A.C. Palmboom.

Partijen zullen hierna [eiser] en de Staat genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding

  - de mondelinge behandeling van 27 november 2012

  - de pleitnota van [eiser]

  - de pleitnota van de Staat

  - de mondelinge toezegging ter zitting namens de Staat dat, hoewel in de aanzeggingsbrief van de officier van justitie van 12 oktober 2012 vermeld staat dat tot ontruiming zal worden overgegaan als na 8 december 2012 nog geen vonnis gewezen, het vonnis van de voorzieningenrechter zal worden afgewacht

  - de aanhouding ten behoeve van een bezichtiging ter plaatse

  - de voortgezette behandeling/bezichtiging ter plaatse op 11 december 2012, waarbij naast de voorzieningenrechter en de griffier onder meer aanwezig waren: [eiser] bijgestaan door mr. Van Hulst voornoemd, mr. Palmboom namens de Staat, en de heren [A] en [B].

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De feiten

  2.1. Op 24 september 2012 heeft [A] (hierna: [A]) aangifte gedaan bij de politie van huisvredebreuk in het pand aan de [adres] te [plaats].

  2.2. Het pand (hierna: het Slachthuis) staat op het zogenoemde Slachthuisterrein. Het Slachthuis is een gemeentelijk monument en bestaat uit verschillende ruimten. Op de begane grond zijn drie van die ruimten, in de stukken genummerd met 10, 11 en 14 door (onder meer) [eiser] gekraakt.

  2.3. Cobraspen Beheer B.V. (hierna: Cobraspen) heeft (als lasthebber van eigenaresse, zo volgt uit de huurovereenkomst) units 2 tot en met 25, de kantoorruimte op de 1ste etage van het Slachthuis en het buitenterrein rondom het Slachthuis als bedrijfsruimte verhuurd aan Hos B.V. (hierna: Hos). In eerste instantie had de huurovereenkomst, die inging op 1 januari 2009, betrekking op circa 6.500 m² van het Slachthuis. Het gehuurde is per 1 november 2011 uitgebreid met de units 10, 11 en de kantoorruimte op de 1ste etage van het Slachthuis, almede het buitenterrein. Voorts zijn Cobraspen en Hos bij overeenkomst van 22 oktober 2012 overeengekomen dat Hos per 1 januari 2013 de ruimten op het Slachthuisterrein om niet blijft gebruiken.

  2.4. De bedrijfsactiviteiten van Hos richten zich op in- en verkoop van koelmachines en -installaties. T. [B] (hierna: [B]) is directeur van Hos.

  2.5. Cobraspen is voornemens geweest het Slachthuisterrein te herontwikkelen, maar heeft met de gemeente geen overeenstemming kunnen bereiken over de herontwikkelingsplannen. De gemeente heeft besloten de erfpacht van het Slachthuisterrein te beëindigen en zal het terrein zelf gaan ontwikkelen. Het bericht van de beëindiging van de erfpacht is bij brief van 14 november 2012 aan de Haarlemse Slachtlijn B.V. gezonden.

  2.6. De officier van justitie heeft bij brief van 12 oktober 2012, uitgereikt aan [eiser] op 12 oktober 2012, aan de personen die wonen of vertoeven in het Slachthuis bericht dat zij worden aangemerkt als verdachten ter zake van overtreding van de artikelen 138, 138a en/of 139 van het Wetboek van Strafrecht (Sr). Voorts is aangekondigd dat het pand zal worden ontruimd binnen acht weken na dagtekening van de brief, te weten uiterlijk op 8 december 2012. In de brief is vermeld dat indien binnen zeven dagen een dagvaarding in kort geding is uitgebracht om een oordeel van de voorzieningenrechter over de ontruiming te verkrijgen, niet tot ontruiming zal worden overgegaan totdat vonnis in kort geding is gewezen, maar dat evengoed tot ontruiming wordt overgegaan, indien na 8 december...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT