Kort geding van Rechtbank Almelo, Sector kanton, 11 de Enero de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak11 de Enero de 2013
Uitgevende instantie:Sector kanton

RECHTBANK OOST-NEDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Enschede

Zaaknummer : 425063 EJ VERZ 7933-12

Beschikking van de kantonrechter d.d. 11 januari 2013 in de zaak van:

de stichting STICHTING NEUTRAAL BIJZONDER ONDERWIJS TWENTE

gevestigd te Hengelo

verzoekster

hierna te noemen SNBOT

gemachtigde: mw. mr. W.M.A. der Weduwe, senior juridisch adviseur in dienst van SNBOT

tegen

[verweerster]

wonende te [woonplaats]

verweerster

hierna te noemen: [verweerster]

gemachtigden: dhr. R.M. Pot, wonende te Amsterdam en dhr. Mr. G.M.J. Prick,

wonende te Heerlen

  1. Het verloop van de procedure:

    1.1 Bij verzoekschrift dat is ingekomen ter griffie van de Rechtbank Almelo, sector kanton, locatie Enschede, vraagt SNBOT de arbeidsovereenkomst van partijen, in het geval een dergelijke arbeidsovereenkomst bestaat, op de kortst mogelijke termijn te ontbinden, zulks zonder toekenning van enige vergoeding. [verweerster] heeft een verweerschrift ingediend. De zaak is op 7 januari 2013 mondeling behandeld en de griffier heeft daarvan proces-verbaal opgemaakt.

  2. De feiten:

    2.1 In Hengelo (O) waren in het schoolonderwijs actief de Hengelose Schoolvereniging (HSV), en de Stichting Montessori Onderwijs (SMO). In het voorjaar van 2012 besluit HSV de door haar geëxploiteerde school op te heffen. HSV gaat op zoek naar een instelling die het door haar verzorgde onderwijs kan overnemen. Daarover wordt onderhandeld met SMO, maar die onderhandelingen leveren niets op, althans leiden niet tot een overeenkomst. De school van HSV wordt met ingang van 1 augustus 2012 gesloten en al het personeel wordt op grond van artikel 3.8 van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Primair Onderwijs, hierna te noemen de CAO, ontslag aangezegd per 1 augustus 2012. [verweerster], geboren op [datum] 1957, behoort tot die personeelsleden. Zij is op 1 januari 1998 als leraar in dienst getreden van HSV en zij vervult deze functie laatstelijk op basis van 0,7587 fte tegen een salaris van € 2.907,93 bruto per maand inclusief vakantietoeslag en andere emolumenten. [verweerster] is geboren op [datum] 1957.

    2.2 Hoewel de vorenbedoelde onderhandelingen van HSV en SMO niet tot een overnameovereenkomst hebben geleid gaat het overgrote deel van de leerlingen van HSV met ingang van het schooljaar 2012/2013 onderwijs volgen bij SMO dat wordt gegeven in schoolgebouw waarin ook HSV onderwijs gaf. Om aan de voormalige HSV-leerlingen regulier basisonderwijs (geen Montessori) te kunnen aanbieden...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT