Kort geding van Rechtbank Groningen, Sector kanton, 18 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak18 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Sector kanton

RECHTBANK GRONINGEN

Sector kanton

Locatie Groningen

Zaak\rolnummer: 566573 VV EXPL 12-125

Vonnis in kort geding d.d. 18 december 2012

inzake

[naam],

wonende te [naam], aan de [adres],

eiseres in conventie, verweerster in reconventie, hierna [A] te noemen,

gemachtigde mr. M. Arends, advocaat te Assen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Granny’s Groningen B.V.,

gevestigd te [plaatsnaam], aan het [adres],

gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, hierna Granny’s te noemen,

gemachtigde [B], directeur Granny’s.

PROCESGANG

Op de in de inleidende dagvaarding genoemde gronden heeft [A] gevorderd dat Granny’s bij wijze van voorlopige voorziening wordt veroordeeld:

a. om binnen 7 dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [A] te betalen het (restant) bruto salaris over de maanden september 2012 en oktober 2012, te vermeerderen met wettelijke verhoging ex artikel 7:625 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;

b. om binnen 7 dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [A] te betalen de buitenrechtelijke incassokosten ad € 625,00, althans een in goede justitie te bepalen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot de dag der algehele voldoening;

c. in de kosten van de procedure.

Granny’s heeft een conclusie van antwoord ingediend en daarbij tevens een eis in reconventie ingesteld. Daarin heeft zij gevorderd dat [A] wordt veroordeeld:

a. om binnen 5 dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis en gedurende haar arbeidsongeschiktheid tot nakoming van de wettelijke verplichte zeswekelijkse evaluatiegesprekken met Granny’s volgens het gestelde in artikel 7:660a BW en de Wet Verbetering Poortwachter (over te gaan);

b. om binnen 5 dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis en gedurende haar arbeidsongeschiktheid tot nakoming van de wettelijke verplichte medewerking (aan het opstellen van) het plan van aanpak en dit zeswekelijks te evalueren en zo nodig bij te stellen ex artikel 7:658 BW;

c. om binnen 5 dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis en gedurende haar arbeidsongeschiktheid tot nakoming van tweewekelijks telefonisch contact met Granny’s (over te gaan) teneinde de voortgang van de re-integratie te bespreken en de verstandhouding te verbeteren.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 11 december 2012. Partijen zijn ([A] vergezeld van haar gemachtigde en Granny’s deugdelijk vertegenwoordigd door haar directeur, [B]) ter zitting verschenen, waar zij hun wederzijdse standpunten (nader) uiteen hebben gezet, [A] mede aan de hand van de door haar gemachtigde opgestelde pleitaantekeningen. Van het verhandelde is door de griffier aantekening gehouden.

Het vonnis is bepaald op heden.

OVERWEGINGEN

In conventie en reconventie

De feiten

  1. Als gesteld...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT