Hoger beroep van Court of Appeal of Leeuwarden (Netherlands), 18 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak18 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Court of Appeal of Leeuwarden (Netherlands)

Arrest d.d. 18 december 2012

Zaaknummer 200.095.978/01

(zaaknummer rechtbank: 88071 / KG ZA 11-181)

HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN

Arrest van de eerste kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

 1. I+A Products B.V.,

  gevestigd te Hoogeveen,

  hierna te noemen: I+A,

 2. Air-Aqua B.V.,

  gevestigd te Hoogeveen,

  hierna te noemen: Air-Aqua,

 3. [appellant 3],

  wonende te [woonplaats],

  hierna te noemen: [appellant 3],

  appellanten,

  in eerste aanleg: gedaagden,

  hierna gezamenlijk te noemen: I+A c.s.,

  advocaat: mr. J.A. Venema, kantoorhoudende te Emmen,

  tegen

  Estrad B.V.,

  gevestigd te Nieuwleusen,

  geïntimeerde,

  in eerste aanleg: eiseres,

  hierna te noemen: Estrad,

  advocaat: mr. A.J. van der Kolk, kantoorhoudende te Zwolle.

  Het geding in eerste instantie

  In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het in kort geding tussen partijen gewezen vonnis, uitgesproken op 16 augustus 2011 door de voorzieningenrechter van de rechtbank Assen.

  Het geding in hoger beroep

  Bij exploot van 9 september 2011 is door I+A c.s. hoger beroep ingesteld van

  genoemd vonnis met dagvaarding van Estrad tegen de zitting van 25 oktober 2011.

  Bij tussenarrest van 29 november 2011 heeft dit hof een comparitie gelast, welke heeft plaatsgevonden op 30 januari 2011.

  De conclusie van de memorie van grieven luidt:

  Het Uw Gerechtshof behage - bij arrest uitvoerbaar bij voorraad - te vernietigen het vonnis van de voorzieningenrechter te Assen d.d. 16 augustus 2011 met zaaknummer 88071 KG ZA 11-181, tussen partijen gewezen en opnieuw rechtdoende:

  I. Geïntimeerde niet te ontvangen in haar vorderingen, althans haar deze te ontzeggen.

  II. Geïntimeerden te veroordelen ex artikel 1019h Rv in de kosten van deze procedure en de kosten - waaronder de terugbetaling van de eerdere kostenveroordeling van appellanten- van de procedure in eerste aanleg.

  Bij memorie van antwoord is door Estrad verweer gevoerd met als conclusie:

  De vorderingen van I+A af te wijzen met veroordeling, bij arrest uitvoerbaar bij voorraad, van I+A in de kosten van beide gedingen.

  Voorts heeft Estrad op 5 juni 2012 een akte genomen, waarop I+A c.s. bij antwoordakte van 3 juli 2012 hebben gereageerd.

  Ten slotte hebben partijen de stukken overgelegd voor het wijzen van arrest.

  De beoordeling

  Vaststaande feiten

 4. Tegen de weergave van de vaststaande feiten in rechtsoverweging 2 van genoemd vonnis 16 augustus 2011 is geen grief ontwikkeld en ook anderszins is niet van bezwaren daartegen gebleken, zodat ook in hoger beroep van die feiten zal worden uitgegaan. Deze feiten, aangevuld met feiten die in hoger beroep zijn komen vast te staan, komen op het volgende neer.

  1.1 Estrad is een bedrijf dat is gespecialiseerd in vijverbenodigdheden. Zij ontwikkelt en produceert producten op het gebied van waterbehandeling en waterzuiveringssystemen (o.a. vijverpompen).

  1.2 I+A Products B.V. en Air-Aqua B.V. exploiteren een groothandel in vijverbenodigheden, waaronder vijverpompen. [appellant 3] is via een geschakelde vennootschap bestuurder en enig aandeelhouder van beide ondernemingen.

  1.3 In 1998 is tussen Estrad en [appellant 3] een samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen gericht op het verhandelen van de door Estrad ontwikkelde en geproduceerde producten.

  1.4 Royal Exclusive (hierna: RE) is een Duitse fabrikant van vijverpompen.

  Op 24 maart 2007 is tussen I+A Products, Estrad en RE een overeenkomst getekend, waarin – voor zover van belang – het volgende is opgenomen:

  "Hiermit wird die Zusammenarbeit folgender Firmen vertraglich festgelegt.

  I+A Products ist eine reine Handelsfirma, die überwiegend Produktvertretend handelnd tätig ist, u.a. Produkte von Estrad und Royal-Exclusive.

  Royal Exclusive ist eine firma die für I+A Products, exclusive Produkte herstellt wie z.B die Red Devil-Pumpen fur den Gartenteich u.a.

  Estrad BV is der firma die Produkte entwickelt und diese produziert.

  Diese Produkte werden unter andere durch I+A zum Verkauf gebracht

  Es ist Estrad nicht gestattet diese Produkte selbst zu vermarkten".

  1.5 Op 31 januari 2008 heeft [appellant 3] voor de Benelux een merkdepot verricht voor het hierna afgebeelde beeldmerk in klasse 7 voor waterpompen ten behoeve van zwembaden, vijvers en industrie. Het beeldmerk is 15 mei 2008 ingeschreven onder nummer 0843556.

  1.6 Op 22 april 2009 heeft I+A op basis van deze merkregistratie een internationale inschrijving onder nummer 1003999 voor het beeldmerk verkregen. De internationale inschrijving strekt zich uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

  1.7 In 2009 is het samenwerkingsverband tussen I+A c.s. en Estrad geëindigd. De

  besloten vennootschap Sibo B.V. (Sibo) is de nieuwe afnemer van producten van

  Estrad.

  1.8 In een notariële overeenkomst tussen Estrad en RE, gedateerd 5 mei 2009, is het volgende opgenomen (prod...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT