Hoger beroep van Court of Appeal of Leeuwarden (Netherlands), 20 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak20 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Court of Appeal of Leeuwarden (Netherlands)

Beschikking d.d. 20 december 2012

Zaaknummer 200.111.552

HET GERECHTSHOF LEEUWARDEN

Beschikking in de zaak van

de Raad voor de Kinderbescherming, Regio Friesland en Flevoland, locatie Leeuwarden,

kantoorhoudende te Leeuwarden,

appellant,

hierna te noemen: de raad.

tegen

[geïntimeerde],

wonende te [woonplaats],

geïntimeerde,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat mr. K.E. Wielenga, kantoorhoudende te Leeuwarden.

Belanghebbenden:

 1. Bureau Jeugdzorg Friesland,

  gevestigd te Leeuwarden,

  hierna te noemen: BJZ,

 2. [belanghebbenden 2],

  wonende te [woonplaats],

  hierna te noemen: de pleegouders.

  Het geding in eerste aanleg

  Bij beschikking van 25 juli 2012 (zaaknummer 119749 / FA RK 12-712) heeft de rechtbank Leeuwarden (hierna: de rechtbank) het verzoek van de raad, strekkende tot ontheffing van de moeder van het gezag over de minderjarige [kind 1], geboren [in 2004] en tot benoeming van BJZ tot voogd afgewezen.

  Het geding in hoger beroep

  Bij beroepschrift, binnengekomen op de griffie op 14 augustus 2012, heeft de raad verzocht de beschikking van 25 juli 2012 te vernietigen en opnieuw beslissende te bepalen dat de moeder wordt ontheven van het gezag over [kind] en te bepalen dat BJZ wordt belast met de voogdij.

  Bij verweerschrift, binnengekomen op de griffie op 2 oktober 2012, heeft BJZ verzocht het beroepschrift van 14 augustus 2012 gegrond te verklaren en de beschikking van 25 juli 2012 inzake afwijzing van de verderstrekkende maatregel voor [kind] te vernietigen, de verzoeken tot ontheffing toe te wijzen en BJZ te belasten met het gezag.

  Bij verweerschrift, binnengekomen op de griffie op 5 oktober 2012, heeft de moeder het verzoek bestreden en verzocht het beroepschrift van de raad niet-ontvankelijk te verklaren, dan wel af te wijzen en de beschikking waarvan beroep te bekrachtigen.

  Het hof heeft voorts kennisgenomen van de overige stukken, waaronder het proces-verbaal van de zitting bij de rechtbank, een brief met bijlagen van de raad van 23 augustus en brieven met bijlagen van 29 oktober 2012 en 12 november 2012 van mr. Wielenga.

  Ter zitting van 26 november 2012 is de zaak behandeld. Verschenen zijn de heer Kelderhuis namens de raad, de moeder en haar advocaat, mevrouw Polak en mevrouw Schaafsma namens BJZ. Mevrouw Polak heeft ter zitting een pleitnotitie overgelegd.

  De beoordeling

  De vaststaande feiten

 3. [kind] is geboren uit de affectieve relatie die heeft bestaan tussen de moeder en de heer [vader]. De vader heeft [kind] erkend. De moeder is...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT