Verzet van Rechtbank Rotterdam, Sector kanton, 5 de Octubre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 5 de Octubre de 2012
Uitgevende instantie:Sector kanton

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector kanton

Locatie Rotterdam

vonnis

in de zaak van

[opposant],

wonende te [woonplaats],

opposant,

gemachtigde: mr. E.H.P. Dingenouts te Rotterdam,

tegen

[geopposeerde],

gevestigd te [vestigingsplaats],

geopposeerde,

gemachtigde: Van Es Gerechtsdeurwaarders te Rotterdam.

Partijen worden hierna aangeduid als “[opposant]” respectievelijk “[geopposeerde]”.

1.1 Het verloop van het proces

1.1 Het verloop van de procedure volgt uit de volgende processtukken, waarvan de kantonrechter heeft kennisgenomen.

• de inleidende dagvaarding d.d. 19 november 2007, met producties;

• het tussenvonnis d.d. 13 maart 2008;

• de akte d.d. 27 maart 2008, met producties;

• het verstekvonnis d.d. 24 april 2008;

• de verzetdagvaarding d.d. 8 juni 2012, met producties;

• het tussenvonnis d.d. 23 juli 2012 waarbij de kantonrechter een comparitie van partijen heeft gelast;

• de brief d.d. 22 augustus 2012 van [geopposeerde], met producties;

• de brief d.d. 11 september 2012 van [opposant], met producties.

1.2 De comparitie van partijen heeft plaats gevonden op 18 september 2012. Van hetgeen ter zitting is verhandeld heeft de griffier aantekening gehouden.

1.3 De uitspraak van het vonnis is door de kantonrechter bepaald op heden.

 1. De vaststaande feiten

  2.1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, staat tussen partijen het volgende vast.

  2.2 Bij dagvaarding van 19 november 2007 vordert [geopposeerde] de betaling van de nota’s over de periode 21 januari 2003 tot 4 augustus 2005, in totaal een bedrag ad € 4.526,35.Verder worden wettelijke rente ad € 2.568,27 en buitengerechtelijke kosten ad € 807,95 gevorderd. [geopposeerde] heeft haar vordering beperkt tot € 5.000,00.

  2.3 De dagvaarding is betekend aan het Parket van de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie van de Rechtbank Rotterdam, aangezien van [opposant] toentertijd geen woon- of verblijfplaats bekend was.

  2.4 Op 13 maart 2008 is een tussenvonnis gewezen en is het tegen [opposant] verleende verstek ingetrokken. [geopposeerde] wordt in de gelegenheid gesteld om het uittreksel van het exploot dat bekend is gemaakt in “Het Algemeen Dagblad, editie Rotterdams Dagblad” in het geding te brengen. Voorts dient [geopposeerde] een specificatie van de door haar gevorderde rente ad € 2.568,37 over te leggen.

  2.5 Bij akte d.d. 27 maart 2008 heeft [geopposeerde] een kopie van de geplaatste advertentie en een specificatie van de gevorderde rente in het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT