Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Groningen, Sector kanton, 20 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak20 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Sector kanton

RECHTBANK GRONINGEN

Sector kanton

Locatie Groningen

Zaak\rolnummer: 539867 \ CV EXPL 12-3093

Vonnis d.d. 20 december 2012

inzake

[naam],

wonende te [plaatsnaam],

eiser, hierna [A] te noemen,

gemachtigde mr. M.J. den Hollander-Fischer, advocaat bij Nautilus International (Rotterdam),

tegen

de besloten vennootschap Wagenborg Kazakhstan B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam],

gedaagde, hierna Wagenborg te noemen,

gemachtigde mr. T.S. Nicolai, advocaat te Groningen.

DE VERDERE PROCESGANG

In het tussenvonnis van 20 september 2012 is Wagenborg in de gelegenheid gesteld bij akte een nadere toelichting te geven. Wagenborg heeft zich bij akte uitgelaten onder overlegging van een productie.

[A] (in het tussenvonnis abusievelijk genoemd: [A]) heeft zich vervolgens bij akte uitgelaten.

Vonnis is nader bepaald op heden.

1 De verdere beoordeling

1.1 In het tussenvonnis van 20 september 2012 is Wagenborg in de gelegenheid gesteld nader toe te lichten of en op welke wijze, zij over de periode 2005 tot en met 2008 aan haar expats die in die periode in Kazachstan hebben gewerkt en op 5 maart 2010 nog bij haar in dienst waren, de "hiervoor cursief weergegeven betaling" heeft gedaan. Het handelt hier om de betaling vermeld in de brief van 5 maart 2010 van Wagenborg aan de expats die op dat moment (nog) bij haar in dienst waren:

“Payment of 70% of 24 leave days for the years 2005-2008 as a bonus. This payment will be made based on your salary for 2009.”

1.2 Wagenborg heeft bij akte onder overlegging van een overzicht van betalingen aan 13 werknemers, betoogd dat het hier niet betreft een nabetaling over de periode 2005 tot en met 2008 van bedragen die Wagenborg rechtens nog verschuldigd was aan haar expats. Het is een compensatie voor de toekomst waarbij dezelfde berekening is toegepast als voor de Russen en Kazakken. Als berekeningsgrondslag is uitgegaan van de jaren 2005 tot en met 2008. De betreffende betaling heeft plaatsgehad met het oog op de versoberde arbeidsvoorwaarden in de toekomst en wel vanaf 2010.

Het is geen compensatie voor de achterliggende jaren 2005 tot en met 2008 omdat de Nederlandse expats in tegenstelling tot de Russen en de Kazakken geen nadeel hadden geleden. De benaming bonus is achteraf gezien ongelukkig.

1.3 [A] stelt dat wel sprake is van een nabetaling. Tegenover het vervallen van de expattoeslag staat dat structureel betaling van 24 APL dagen is ingevoerd. Die wijziging leidt vanaf 2010 tot een inkomensteruggang van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT