Verstek van Rechtbank Noord-Nederland, 30 de Enero de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak30 de Enero de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Noord-Nederland

vonnis

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Leeuwarden

zaaknummer / rolnummer: C/17/123515 / HA ZA 12-352

Vonnis van 30 januari 2013

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht

[eiseres],

gevestigd te [plaats] (Duitsland),

eiseres tot verificatie,

hierna ook te noemen [eiseres],

advocaat mr. C.H.J. van der Maas te Haren,

tegen

[Q], in zijn hoedanigheid van bewindvoerder in de wettelijke schuldsaneringsregeling van [A] en [B],

zaakdoende te [plaatsnaam],

verweerder tot verificatie,

hierna ook te noemen de bewindvoerder.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het proces-verbaal van de verificatievergadering in de wettelijke schuldsaneringsregeling van [A] en [B] de dato 8 november 2012

  - de beslissing van de rechter-commissaris tot verwijzing van partijen naar de renvooiprocedure

  - de brief gedateerd 17 december 2012 van de bewindvoerder

  - de akte van eiseres tot verificatie.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De beoordeling

  2.1. Tijdens de op 8 november 2012 gehouden verificatievergadering heeft de bewindvoerder de door [eiseres] ingediende vordering betwist. De rechter-commissaris heeft tussen [eiseres] en de bewindvoerder geen minnelijke regeling kunnen bewerkstelligen, waarna partijen op voet van artikel 122 van de Faillissementswet (hierna Fw) zijn verwezen naar de rol van 19 december 2012 voor een renvooiprocedure.

  Op 17 december 2012 heeft de bewindvoerder laten weten de betwisting van de door [eiseres] ingediende vordering in te trekken.

  Bij akte ter rolle van 16 januari 2013 heeft [eiseres] gevorderd:

  - primair verstek te verlenen tegen de bewindvoerder en de procedure aan te houden voor conclusie van eis in de renvooiprocedure,

  - subsidiair (voor het geval de rechtbank uit doelmatigheid de akte van eiseres aan zou merken als een conclusie van eis) de vordering van eiseres toe te wijzen door [eisers] alsnog met een bedrag van € 400.000,00 toe te laten tot de lijst van erkende schuldeisers in de wettelijke schuldsaneringsregeling van [A] en [B], zulks met veroordeling van de bewindvoerder in de kosten van de renvooiprocedure.

  2.2. De rechtbank zal uit het oogpunt van doelmatigheid de akte van eiseres aanmerken als conclusie van eis en derhalve beslissen op de subsidiaire vordering van [eiseres].

  2.3...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT