Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Groningen, Sector kanton, 13 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak13 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Sector kanton

RECHTBANK GRONINGEN

Sector kanton

Locatie Groningen

Zaak\rolnummer: 554142 CV EXPL 12-8212

Vonnis d.d. 13 december 2012

inzake

de vennootschap onder firma VT Diensten VOF,

gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam],

eiseres, hierna VT Diensten te noemen,

gemachtigde J.H. Anbergen, werkzaam bij Bureau Mercuur,

tegen

[naam],

wonende te [plaatsnaam], aan de [adres],

gedaagde, hierna [A] te noemen,

gemachtigde mr. M. Schuring, advocaat te Groningen.

PROCESGANG

Bij tussenvonnis van 27 september 2012, waarvan de inhoud hierbij als herhaald en ingelast dient te worden beschouwd, heeft de kantonrechter een comparitie van partijen gelast. Deze heeft plaatsgevonden op 30 november 2012. Partijen (VT Diensten deugdelijk vertegenwoordigd door één van haar vennoten) en hun gemachtigden zijn ter zitting verschenen, waar zij hun wederzijdse standpunten (nader) uiteen hebben gezet. Van het verhandelde is door de griffier aantekening gehouden. Vervolgens is vonnis bepaald op heden.

OVERWEGINGEN

Het geschil

  1. VT Diensten vordert dat [A] bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, wordt veroordeeld om aan haar tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen het bedrag van € 7.407,52, te vermeerderen met de wettelijke rente over de hoofdsom van € 5.142,29 vanaf 17 juli 2012 tot aan de dag der algehele voldoening, kosten rechtens.

    1.1 [A] voert verweer.

    1.2 Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

    De beoordeling

  2. VT Diensten heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat tussen partijen een (doorlopende) overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen en vordert in de onderhavige procedure betaling van de door haar in dat kader verrichte werkzaamheden. [A] stelt zich op het standpunt dat de vordering zowel bij dagvaarding als tijdens de mondelinge behandeling onvoldoende is onderbouwd dan wel inzichtelijk is gemaakt en dat hij daardoor in zijn verdediging is geschaad. Verder betwist hij uitdrukkelijk dat tussen partijen een (doorlopende) overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen.

  3. De kantonrechter oordeelt als volgt. In de inleidende dagvaarding heeft VT Diensten haar vordering nauwelijks van enige onderbouwing voorzien. Behalve de vermelding van een openstaand saldo ter zake het verrichten van werkzaamheden, heeft VT Diensten geen enkel inzicht gegeven wanneer deze overeenkomst is gesloten en/of in de wijze waarop zij tot bedoeld saldo is gekomen. VT Diensten heeft weliswaar bij dagvaarding een aantal producties...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT