Kort geding van Rechtbank Almelo, Sector kanton, 20 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak20 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Sector kanton

RECHTBANK ALMELO

Sector Kanton

Locatie Enschede

Zaaknummer : 424.095 CV EXPL 12-10758

Uitspraak : 20 december 2012 (v)

Vonnis in kort geding in de zaak van:

[eiseres]

eisende partij

hierna te noemen: [eiseres]

gemachtigde: R.M. Pot

wonende te Amsterdam

tegen

Stichting Neutraal Bijzonder Onderwijs Twente

kantoorhoudende te Hengelo (O)

gedaagde partij

hierna te noemen: de stichting

gemachtigde: mr. M. van der Veen

advocaat te Enschede

De procedure

 1. De stichting heeft gesteld en gevorderd als staat vermeld in de dagvaarding van 5 december 2012.

 2. De zaak is behandeld ter terechtzitting van 13 december 2012.

  [eiseres] heeft haar standpunt doen toelichten door haar gemachtigde, die zich daarbij heeft bediend van een pleitnota.

  De stichting heeft tegen de vordering verweer gevoerd, waartoe haar gemachtigde zich eveneens heeft bediend van een pleitnota.

 3. Het vonnis is bepaald op heden.

  De feiten, het geschil en de motivering van de beslissing

 4. Bij de beoordeling van dit geschil wordt uitgegaan van de navolgende feiten. Deze worden als vaststaand beschouwd omdat zij door een van partijen zijn gesteld en door de andere partij onvoldoende of niet zijn betwist of zijn erkend.

  1.1. De Hengelose Schoolvereniging (HSV) is een zogenoemde Bijzonder Neutrale School.

  [eiseres] is sinds 1 januari 1999 onafgebroken werkzaam geweest in de functie van leraar in dienst van HSV. Sinds maart 2010 kampt HSV met een dalend aantal leerlingen en heeft eind augustus 2012 haar wettelijke registratie verloren met als consequentie dat zij geen ministeriële bekostiging meer ontvangt, waardoor exploitatie onmogelijk is geworden.

  Met ingang van juli 2011 wordt het gehele lerarenbestand van HSV in het Risico Dragend Deel van de Formatie (RDDF) geplaatst en op 30 maart 2012 wordt de formatie ontslag aangezegd op grond van artikel 3.8 lid 3 cao PO “opheffing van de instelling”, effectief per 1 augustus 2012.

  Sinds juli 2011 is het bestuur van HSV actief op zoek naar een partij die op enigerlei wijze zorg kan dragen voor de continuering van HSV.

  Na de liquidatie van HSV per 1 augustus 2012 stromen veel kinderen in bij SMO en de door een naamsverandering gevormde stichting van gedaagde.

  1.2. Op 10 mei 2012 tekent [eiseres] pro forma beroep aan tegen het haar aangezegde ontslag wegens vermeende overgang van onderneming. Dit beroep is behandeld op 11 september 2012. In de uitspraak van de Commissie van Beroep wordt [eiseres] in het gelijk gesteld.

 5. [eiseres] vordert, kort...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT