Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, 6 de Febrero de 2013

Datum uitspraak 6 de Febrero de 2013
Uitgevende instantie:Centrale Raad van Beroep

13/137 WMO-VV, 13/138 WMO-VV

Centrale Raad van Beroep

Voorzieningenrechter

Uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening

Partijen:

[Verzoekster] te [woonplaats] (verzoekster), wettelijk vertegenwoordigd door haar ouders [naam ouder 1] en [naam ouder 2]

het college van burgemeester en wethouders van Katwijk (college)

Datum uitspraak 6 februari 2013.

PROCESVERLOOP

Namens verzoekster heeft mr. W.G. Fischer, advocaat, hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank ’s-Gravenhage van 12 december 2012, 12/7631 en 12/8701 (aangevallen uitspraak).

Voorts heeft mr. Fischer een verzoek om voorlopige voorziening ingediend.

OVERWEGINGEN

  1. De voorzieningenrechter van de Raad (voorzieningenrechter) verwijst voor de van belang zijnde feiten en omstandigheden naar de aangevallen uitspraak. Hij volstaat hier met het volgende.

    1.1. Verzoekster, geboren [in] 2010, is bekend met psychomotore retardatie en multiple dysmorfieën, waardoor zij beperkingen ondervindt. Voor haar en de rest van het gezin (vader, moeder, broertjes en zusjes) waar zij deel van uitmaakt geldt een vrijheidsbeperkende maatregel als bedoeld in artikel 56 van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw). In verband hiermee verblijft het gezin op een gezinsopvanglocatie (GOL) te Katwijk.

    1.2. Bij besluit van 23 februari 2012 heeft het college de aanvraag van verzoekster op grond van het bepaalde bij en krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) om in aanmerking te komen voor een badstoeltje afgewezen. Bij besluit van 26 juni 2012 (bestreden besluit 1) heeft het college het bezwaar tegen het besluit van 23 februari 2012 ongegrond verklaard.

    1.3. Bij besluit van 27 juni 2012 heeft het college de aanvraag van verzoekster op grond van het bepaalde bij en krachtens de Wmo om in aanmerking te komen voor adequate huisvesting afgewezen. Bij besluit van 25 augustus 2012 (bestreden besluit 2) heeft het college het bezwaar tegen het besluit van 27 juni 2012 ongegrond verklaard.

  2. De rechtbank heeft het beroep tegen het bestreden besluit 1 niet ontvankelijk verklaard en het beroep tegen het bestreden besluit 2 ongegrond.

  3. Verzoekster heeft zich gemotiveerd tegen de aangevallen uitspraak gekeerd. Bij het verzoek om voorlopige voorziening heeft verzoekster verzocht te bepalen dat de gemeente Katwijk adequate opvang voor verzoekster (samen met het gezin) realiseert, hetzij door op de bestaande woonplek noodzakelijke voorzieningen aan te brengen, hetzij door een adequate woning aan te bieden.

  4. ...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT