Hoger beroep van Rechtbank Amsterdam, 24 de Enero de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak24 de Enero de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Amsterdam

beschikking

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

Zaaknummer / rekestnummer 534587 / FT RK 13-136

Beschikking van 24 januari 2013

inzake het hoger beroep van de beschikking van 6 december 2012 van de rechter-commissaris in het faillissement van Lehman Brothers Treasury Co. B.V.,

ingesteld door LEHMAN BROTHERS FINANCE SA (in liquidation), gevestigd althans kantoorhoudende te Zürich (Zwitserland), advocaat mr. R.J. van Galen te Amsterdam.

 1. Procedure

  1.1. Het beroepschrift van Lehman Brothers Finance SA (in liquidation) (hierna: LBF) is ter griffie ingekomen op 21 januari 2013. Het is mondeling behandeld op 24 januari 2013. Naast LBF zijn verschenen Lehman Brothers Treasury Co. B.V. (hierna: LBT), de curatoren in het faillissement van LBT en de in het proces-verbaal genoemde belanghebbenden.

  1.2. De beschikking is bepaald op heden.

 2. Feiten

  2.1. LBT heeft een aantal financiële instrumenten uitgegeven, onder andere zogenoemde Notes onder het Euro Medium Term Note Program, het German Note lssuance Program, het Swiss Certificates Program en het Italian Inflation Linked Notes Program. Deze instrumenten zijn – in ieder geval voor zover LBF daarin deelnam – uitgegeven aan Lehman Brothers International (Europe) (in administration) (LBIE). LBIE is een Engelse vennootschap uit de Lehman groep die de betreffende Notes houdt voor onder andere LBF als economisch gerechtigde. LBIE is derhalve de zogenaamde “Direct Participant”, terwijl LBF als “Noteholder” een zogenaamde “Ultimate Beneficial Owner” (UBO) is.

  2.2. Het totale bedrag van de vordering die LBF stelt te hebben op LBT bedraagt circa USD 4,6 miljard, waarvan circa USD 1 miljard bestaat uit vorderingen op grond van Notes. De ‘gewone’ vordering van LBF is door de curatoren van LBT betwist.

  2.3. Op 30 november 2012 stond op de website van LBT (www.lehmanbrotherstreasury.com), waarop steeds alle relevante informatie over (de voortgang van) het faillissement is gepubliceerd, een draft Composition Plan (ontwerp-faillissementsakkoord). Als bijlage was hierbij gevoegd een Consent Solicitation Memorandum (CSM) dat een procedure beschrijft die een Direct Participant dient te volgen teneinde de UBO’s in de gelegenheid te stellen te stemmen over het aangeboden akkoord.

  2.4. Bij de hiervoor vermelde beschikking heeft de rechter-commissaris, voor zover hier van belang, het volgende bepaald:

  - de schuldvorderingen moeten uiterlijk op 25 januari 2013 bij de curatoren ingediend worden;

  - het CSM en hetgeen daarin is bepaald omtrent, onder meer, het indienen van vorderingen, het geven van instructies ten behoeve van de stemming over het akkoord en de wijze van vertegenwoordiging op de verificatievergadering is van toepassing op schuldeisers die een vordering wensen in te dienen uit hoofde van door LBT uitgegeven financiële instrumenten onder het Euro Medium Term Note Program, het German Note Issuance Program, het Swiss Certificates Program en het Italian Inflation Linked Notes Program (zoals in het CSM gedefinieerd)...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT