Verzet van Centrale Raad van Beroep, 7 de Febrero de 2013

Datum uitspraak 7 de Febrero de 2013
Uitgevende instantie:Centrale Raad van Beroep

12/1865 WIA-V

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak, bedoeld in artikel 8:55, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet, in verband met het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 10 februari 2012, 08/2694 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[A. te B.]

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Zitting heeft: T.G.M. Simons

Griffier: D.W.M. Kaldenhoven

Ter zitting zijn verschenen: appellante, bijgestaan door P.A. Gijsbers

BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep verklaart het verzet gegrond.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Bij uitspraak als bedoeld in artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet van 27 juli 2012 heeft de Raad het door appellante ingestelde hoger beroep tegen de aangevallen uitspraak niet-ontvankelijk verklaard omdat het hogerberoepschrift niet tijdig is ingediend.

Gelet op de ter zitting door appellante overgelegde nieuwe medische informatie is de Raad

- thans - van oordeel dat de termijnoverschrijding appellante niet kan worden verweten.

Appellante heeft ter zitting verklaard geen aanspraak te maken op vergoeding van de proceskosten...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT