Wraking van Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland), 2 de Octubre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 2 de Octubre de 2012
Uitgevende instantie:Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland)

GERECHTSHOF TE ’s-HERTOGENBOSCH

meervoudige kamer voor de behandeling van een wrakingsverzoek

Registratienummer: 172-12-2012

Datum uitspraak: 2 oktober 2012

BESLISSING

op het mondelinge verzoek als bedoeld in artikel 512 van het Wetboek van Strafvordering, in de zaken met parketnummers 20-002968-09 en 20-003329-11 van:

[verzoeker],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1957,

zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande,

hierna te noemen: “de verzoeker”,

strekkende tot wraking van mrs. J. Huurman-van Asten, Y.G.M. Baaijens-van Geloven en

E.S.G.N.A.I. van de Griend, raadsheren in de strafsector van het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch.

Het procesverloop

De wraking van de raadsheren die deel uitmaken van de strafkamer is mondeling verzocht bij

gelegenheid van de behandeling van de strafzaken van verzoeker ter terechtzitting van

4 september 2012.

Mrs. Huurman-van Asten, Baaijens-van Geloven en Van de Griend hebben mondeling te kennen gegeven niet in de wraking te berusten.

De wrakingskamer heeft het wrakingsverzoek in raadkamer behandeld op 4 september 2012, in

aanwezigheid van verzoeker en zijn raadsman, mr. J.M.A. Loevendie.

Bij die gelegenheid hebben de verzoeker en zijn raadsman het wrakingsverzoek nog nader toegelicht.

Het standpunt van verzoeker

De verzoeker heeft bij de behandeling van het wrakingsverzoek in raadkamer naar voren gebracht dat hij zich op het standpunt stelt dat de strafkamer zijn ter terechtzitting van 4 september 2012 gedane verzoeken tot het horen van getuigen en het toevoegen van informatie aan het dossier ten onterechte heeft afgewezen. De strafkamer heeft aldus volgens verzoeker laten zien dat zij niet geïnteresseerd is in de waarheid, doch enkel hem wil beschadigen, en niet onpartijdig is.

Voorts heeft de verzoeker ter toelichting van het wrakingsverzoek een door hem opgemaakt stuk

d.d. 4 september 2012 aan de wrakingskamer overgelegd.

Ook heeft verzoeker overgelegd een afschrift van een door zijn raadsman op 9 augustus 2012 aan de advocaat-generaal verzonden brief, welke in afschrift aan het hof was gezonden.

Het standpunt van de advocaat-generaal

Advocaat-generaal mr. A.J. de Veer heeft mondeling geconcludeerd tot afwijzing van het

wrakingsverzoek.

De beoordeling

i.

Ingevolge artikel 512 van het Wetboek van Strafvordering kan wraking van een bepaalde rechter worden verzocht op grond van feiten of omstandigheden waardoor diens onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

ii.

Bij de beoordeling van een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT