Kort geding van Rechtbank 's-Gravenhage, Voorzieningenrechter, 20 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak20 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Voorzieningenrechter

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht - voorzieningenrechter

zaak- / rolnummer: 432723 / KG ZA 12-1375

Vonnis in kort geding van 20 december 2012

in de zaak van

[eiser],

wonende te [woonplaats],

eiser,

advocaat mr. P.E. van Zon te 's-Hertogenbosch,

tegen:

de Staat der Nederlanden (Ministerie van Veiligheid en Justitie),

zetelend te 's-Gravenhage,

gedaagde,

advocaat mr. W.M. Limborgh te 's-Gravenhage.

 1. Het procesverloop

  Eiser heeft gedaagde op 10 december 2012 doen dagvaarden om op 19 december 2012 te verschijnen ter zitting van de voorzieningenrechter van deze rechtbank. De zaak is vervolgens op 19 december 2012 behandeld en er is door middel van een verkort vonnis op 20 december 2012 uitspraak gedaan. Het onderstaande vormt daarvan de uitwerking.

 2. De feiten

  Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 19 december 2012 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

  2.1. Bij vonnis van 11 februari 2010 van de rechtbank 's-Hertogenbosch is eiser onder meer veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden met aftrek van voorarrest waarvan vijf maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren wegens meermalen gepleegde diefstal. Daarbij is aan eiser een maatregel van schadevergoeding ten behoeve van het betreffende slachtoffer opgelegd ten bedrage van € 188.673,36, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door één jaar hechtenis, voor materiële schade.

  2.2. Nadat eiser tegen dit vonnis hoger beroep had ingesteld, heeft het gerechtshof

  's-Hertogenbosch bij arrest van 22 april 2011 eiser veroordeeld tot 240 uren werkstraf subsidiair 120 dagen hechtenis en negen maanden gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren. Ook heeft het hof aan eiser onder meer een schadevergoedingsmaatregel opgelegd voor een bedrag van € 188.673,36, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door één jaar hechtenis, met dien verstande dat indien en voor zover de medeverdachte van eiser de benadeelde partij schadeloos stelt voor een bedrag van € 85.419,36, eiser in zoverre van dit deel is bevrijd. Het hof heeft in het arrest onder meer overwogen dat gelet op de ernst van het bewezen verklaarde in beginsel niet kan worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf die onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming met zich brengt maar dat gelet op de persoonlijke omstandigheden van eiser een werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf zullen worden opgelegd.

  2.3. In het kader van de tenuitvoerlegging van de schadevergoedingsmaatregel heeft het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) eiser bij brief van 27 november 2011 een acceptgiro gezonden. Bij brief van 12 december 2011 heeft eiser het CJIB geantwoord dat hij een bedrag van € 210.511,83 niet in één keer kan betalen omdat het geld...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT