Herziening van Supreme Court (Netherlands), 12 de Febrero de 2013

Datum uitspraak12 de Febrero de 2013
Uitgevende instantie:Supreme Court (Netherlands)

12 februari 2013

Strafkamer

nr. S 12/03045 H

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op een aanvrage tot herziening van een in kracht van gewijsde gegaan arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 26 juli 2007, nummer 23/002346-07, ingediend door:

[Aanvraagster], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1982.

 1. De uitspraak waarvan herziening is gevraagd

  Het Hof heeft in hoger beroep - met vernietiging van een bij verstek gewezen vonnis van de Kantonrechter in de Rechtbank Amsterdam van 18 september 2006 - de aanvraagster ter zake van "als degene, aan wie het kenteken is opgegeven voor een motorrijtuig niet voldoen aan de vordering als bedoeld in artikel 34 lid 1 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen" (hierna: WAM), gepleegd in de periode van 11 december 2004 tot 25 december 2004 met het motorrijtuig voorzien van het kenteken [AA-00-BB], bij verstek veroordeeld tot een geldboete van € 385,-, subsidiair 7 dagen hechtenis.

 2. De aanvraag tot herziening

  2.1. De aanvraag tot herziening is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

  2.2. De aanvraag berust op de stelling dat sprake is van een gegeven als bedoeld in art. 457, eerste lid aanhef en onder c, Sv aangezien uit de bij de aanvraag gevoegde bescheiden blijkt dat op 11 december 2004 voor het motorrijtuig met het kenteken [AA-00-BB] wel een verzekering overeenkomstig de WAM van kracht was.

 3. De conclusie van de Advocaat-Generaal

  De Advocaat-Generaal Aben heeft geconcludeerd dat de Hoge Raad de aanvraag gegrond zal verklaren, voor zover nodig de opschorting of schorsing van de tenuitvoerlegging van de in de aanvraag vermelde uitspraak zal bevelen en de zaak zal verwijzen naar het Gerechtshof te 's-Gravenhage, opdat de zaak zal worden berecht en afgedaan op de wijze als in art. 472, tweede lid, Sv is voorzien.

 4. Beoordeling van de aanvraag

  4.1. Als grondslag voor een herziening kan, voor zover hier van belang, krachtens het eerste lid aanhef en onder c van art. 457 Sv slechts dienen een door bescheiden gestaafd gegeven dat bij het onderzoek op de terechtzitting aan de rechter niet bekend was en dat het ernstige vermoeden wekt dat indien dit gegeven bekend zou zijn geweest, het onderzoek van de zaak zou hebben geleid hetzij tot een vrijspraak van de gewezen verdachte, hetzij tot een ontslag van alle rechtsvervolging, hetzij tot de niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie, hetzij tot een toepassing van een minder zware strafbepaling.

  4.2. Bij de door het Hof aan de Hoge Raad toegezonden processtukken bevindt zich een proces-verbaal van politie van 18 april 2005, opgemaakt door de opsporingsambtenaar [verbalisant 1]. Dit proces-verbaal houdt, voor zover hier van belang, het volgende in:

  "Artikel34 lid 3 van de WAM.

  Overtredings-Datum: 11 december 2004

  gegevensOmstreeks: 13.34 uur

  Plaats: Amsterdam

  Gemeente: Amsterdam

  Locatie: Weesperzijde

  Een voor het openbaar verkeer openstaande weg binnen een als zodanig aangeduide bebouwde kom

  Soort weg: een weg

  Personenauto

  Merk/type: Opel

  Kenteken: [AA-00-BB] Land: NL

  Bij gehouden controle in het register van de Rijksdienst voor het Wegverkeer bleek dat het voertuig niet als verzekerd stond geregistreerd.

  Ik vorderde derhalve van de tenaamstellinghouder mij voor 25-12-2004 (waarbij rekening is gehouden met een termijn van tenminste 14 dagen) schriftelijk aan te tonen dat het motorrijtuig tegen wettelijke aansprakelijkheid, waartoe het aanleiding zou kunnen zijn, was verzekerd.

  Tot op heden werd nog geen reactie hierop ontvangen.

  Uitzonderingsbepalingen waren niet van toepassing.

  Verdachte werd staande gehouden en verstrekte mij, daarnaar gevraagd, de volgende persoonsgegevens:

  Verdachte Naam: [verdachte]

  Voorletters: [voorletter]

  Voornamen: [voornaam verdachte]

  Geb...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT