Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Leeuwarden, 21 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak21 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Leeuwarden

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector bestuursrecht

zaaknummer: AWB 12/1945

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 21 december 2012 in de zaak tussen

[naam], wonende te [woonplaats],

eiser (hierna: [X]),

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden,

verweerder (hierna: het college),

gemachtigden: mr. M.J. Kolijn-van de Merwe, advocaat te Zwolle, en I. Zittema, werkzaam bij de gemeente Leeuwarden.

Procesverloop

Bij besluit van 13 april 2012 (het primaire besluit) heeft het college onder toepassing van de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Leeuwarden (hierna: de regeling) [X] wegens plichtsverzuim een disciplinaire maatregel opgelegd, bestaande uit een vermindering van zijn saldo aan vakantie-uren met 36 uur.

Bij besluit op bezwaar van 24 juli 2012 (het bestreden besluit) heeft het college het primaire besluit gehandhaafd.

[X] heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 29 november 2012, waarbij [X] in persoon is verschenen en het college zich heeft laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigden.

Overwegingen

  1. Ingevolge artikel 16:1:1, eerste lid, van de regeling kan de ambtenaar die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens aan plichtsverzuim schuldig maakt dan wel bij herhaling aanleiding geeft tot toepassing te zijnen aanzien van maatregelen van inhouding, beslag of korting, als bedoeld in de tweede titel van de Ambtenarenwet, deswege disciplinair worden gestraft.

    Ingevolge artikel 16:1:1, tweede lid, van de regeling omvat plichtsverzuim zowel het overtreden van enig voorschrift als het doen of nalaten van iets dat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen.

    Op grond van artikel 16:1:2, eerste lid, aanhef en onder c, van de regeling, in samenhang gelezen met artikel 16:1:2, tweede lid, van de regeling, kan het college een disciplinaire straf opleggen die bestaat uit een vermindering van vakantie met ten hoogste 1/3 van het aantal uren waarop de ambtenaar voor het desbetreffende kalenderjaar aanspraak heeft.

  2. Volgens vaste rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep is voor de vaststelling of van plichtsverzuim sprake is, voldoende dat op basis van de beschikbare, deugdelijk vastgestelde, gegevens de overtuiging is verkregen dat de betrokken ambtenaar zich aan de hem verweten gedragingen heeft schuldig gemaakt (vgl. LJN: BY2901).

  3. [X] was brugwachter op de Verlaatsbrug te Leeuwarden. Brugwachters in de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT