Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zwolle, 27 de Febrero de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak27 de Febrero de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Zwolle

RECHTBANK OOST-NEDERLAND

Team bestuursrecht

Zittingsplaats Almelo

Registratienummer: 12 / 659 WIA

uitspraak van de meervoudige kamer

in het geschil tussen:

[eiser]

wonende te Overdinkel,

gemachtigde: mr. J.A.H. Theunissen, werkzaam bij DAS Rechtsbijstand Arnhem te Arnhem,

en

De Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

gevestigd te Amsterdam, locatie te Hengelo (O), verweerder.

 1. Bestreden besluit

  Besluit van verweerder van 22 mei 2012.

 2. Procesverloop

  Bij besluit van 31 augustus 2011 heeft verweerder aan eiser per 29 oktober 2011 een loongerelateerde uitkering (LGU) in verband met werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA) toegekend op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

  Bij besluit van 13 februari 2012 heeft verweerder vastgesteld dat de mate van arbeidsongeschiktheid van eiser per 10 februari 2012 minder dan 35% bedraagt.

  Eiser heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van 13 februari 2012.

  Bij besluit van 22 mei 2012 heeft verweerder het bezwaar van eiser ongegrond verklaard.

  Tegen dit besluit heeft eiser bij brief van 2 juli 2012 beroep ingesteld. De gronden van het beroep zijn aangevuld bij brief van 7 september 2012.

  Bij brief van 12 juli 2012 heeft verweerder de op de zaak betrekking hebbende stukken en een verweerschrift ingediend. Bij brief van 14 september 2012 heeft verweerder een nadere reactie ingediend.

  Het beroep is behandeld ter openbare zitting van de rechtbank van 25 september 2012, waar eiser tezamen met zijn gemachtigde is verschenen, terwijl verweerder zich heeft doen vertegenwoordigen door M.A. Kuilderd.

  De rechtbank heeft vervolgens het onderzoek heropend en de zaak verwezen naar een meervoudige kamer. De zaak is wederom behandeld ter zitting van 31 januari 2013. Daarbij zijn eiser en zijn gemachtigde verschenen. Namens verweerder is L.A.P. ter Laak verschenen.

 3. Overwegingen

  Bij besluit van 31 augustus 2011 heeft verweerder aan eiser met ingang van 29 oktober 2011 een LGU-WGA toegekend met een termijn die loopt tot 12 april 2013. Gelet op de aan dit besluit ten grondslag liggende verzekeringsgeneeskundige en arbeidskundige rapportages is er daarbij vanuit gegaan dat eiser weliswaar beperkingen heeft, maar met deze beperkingen nog 56 % kan verdienen van het loon van zijn maatman, in dit geval een gezonde kok. Eiser wordt daarmee voor 44% arbeidsongeschikt geacht.

  Op 13 november 2011 heeft eiser meegedeeld dat zijn medische situatie is verslechterd. Naar aanleiding hiervan heeft verweerder een nader medisch en arbeidskundig onderzoek verricht. Op basis van deze onderzoeken heeft verweerder bij het bestreden besluit het standpunt ingenomen dat eiser met ingang van 10 februari 2012 67,07 % kan verdienen van het loon van zijn maatman en derhalve 32,93% - dus minder dan 35% - arbeidsongeschikt is. Aan eiser is meegedeeld dat de hoogte van de LGU-WGA hierdoor niet wijzigt.

  Eiser voert - kort weergegeven - aan dat het onderzoek onzorgvuldig is geweest en dat hij meer beperkingen heeft dan verweerder heeft aangenomen en heeft neergelegd in een functionele-mogelijkhedenlijst (FML). Voorts stelt eiser zich op het standpunt dat de geduide functies niet passend zijn.

  De rechtbank overweegt het volgende.

  De rechtbank...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT