Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Middelburg, 12 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak12 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Middelburg

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 70360 / HA ZA 09-607

Vonnis van 12 december 2012

in de zaak van

[eiser],

wonende te Heukelom,

eiser,

advocaat mr. J.L. Brens te ‘s-Hertogenbosch,

tegen

de onderlinge waarborgmaatschappij

ONDERLINGE VERZEKERING MAATSCHAPPIJ ZLM U.A.,

gevestigd te Goes,

gedaagde,

advocaat mr. J.M. de Jonge te Goes.

Partijen zullen hierna [eiser] en ZLM genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het tussenvonnis van 10 maart 2010

  - het proces-verbaal van comparitie van 15 juli 2010

  - de conclusie na comparitie tevens vermindering eis

  - de conclusie van antwoord na comparitie

  - de antwoordakte producties.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De feiten

  2.1. [eiser] exploiteert vanaf 1988 als zelfstandige een kleinschalig opererend bouwbedrijf, aanvankelijk als eenmanszaak, vanaf 1 april 2003 in de vorm van een vennootschap onder firma met zijn zoon.

  2.2. Vanaf 17 augustus 1990 tot 2 januari 2010 was [eiser] bij ZLM verzekerd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. ZLM heeft daartoe twee polissen afgegeven: een polis, die het risico verzekerde van het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid en een polis, die het risico verzekerde van de periode na het eerste jaar. De eerste polis kende een eigen risico termijn van 2 weken en een verzekerd bedrag van € 22.689,-- per jaar (jaarlijks 3% samengesteld klimmend), de tweede polis kende een verzekerd bedrag van € 14.521,-- per jaar (jaarlijks 3% samengesteld klimmend). Op beide polissen is als beroep van [eiser] vermeld “timmerman” en is vermeld dat hij valt in beroepsklasse 3. Op de verzekering is van toepassing het Reglement Arbeidsongeschiktheidsverzekering van ZLM (hierna: het Reglement). Het Reglement bepaalt onder meer:

  “Artikel 2 STREKKING VAN DE VERZEKERING

  Deze verzekering heeft tot doel een periodieke uitkering te verlenen bij derving van inkomen door de verzekerde ten gevolge van zijn arbeidsongeschiktheid.

  (…)

  Artikel 16 VASTSTELLING VAN DE UITKERING

  De mate en de duur van de arbeidsongeschiktheid en de omvang van de uitkering worden door de maatschappij vastgesteld aan de hand van gegevens van door haar aangewezen medische en andere deskundigen. Van deze vaststelling wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst van alle voor de vaststelling noodzakelijke gegevens, aan verzekeringnemer mededeling gedaan.

  Indien de verzekeringnemer niet binnen één jaar zijn bezwaren heeft kenbaar gemaakt, wordt hij...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT