Voorlopige voorziening van Rechtbank Zwolle, 7 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 7 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Zwolle

RECHTBANK OOST-NEDERLAND

Team bestuursrecht

Zittingsplaats Zwolle

Registratienummer: Awb 13/437 en Awb 13/432

uitspraak van de voorzieningenrechter in de zaak tussen

V.O.F.[nam],

gevestigd te Weerselo, verzoekster 1,

de Vereniging Omwonenden Luchthaven Twente,

gevestigd te Enschede, verzoekster 2,

[naam],

wonende te Enschede, verzoekster 3,

[naam],

wonende te Enschede, verzoeker 4,

tezamen verzoekers,

gemachtigde: mr. I.C. Dunhof-Lampe,

en

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede,

verweerder.

Derde belanghebbende:

Antiekhuis De Koperen Bol B.V. ,

gevestigd te Enschede, vergunninghoudster

Procesverloop

Bij besluit van 20 februari 2013 (kenmerk V-2013-0028) heeft verweerder aan Antiekhuis de Koperen Bol B.V. te Enschede een omgevingsvergunning verleend voor het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, voor het houden van een vlooienmarkt op het perceel Vliegbasis Twente (Oostkamp-west) hangar 11, te Enschede op 9 en 10 maart en 5 en 6 oktober 2013.

Bij besluit van 21 februari 2013 (kenmerk V-2013-0066) heeft verweerder tevens ten behoeve van Antiekhandel De Koperen Bol B.V. de navolgende besluiten genomen:

- op grond van artikel 2.25, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Enschede (APV) is een evenementenvergunning verleend voor het houden van de hiervoor genoemde vlooienmarkten;

- op grond van artikel 4, derde lid van de Zondagswet is een ontheffing verleend voor het houden van de vlooienmarkten op zondag 10 maart 2013 en zondag 6 oktober 2013 tussen 7.00 uur en 19.00 uur;

- op grond van artikel 3, vierde lid van de Winkeltijdenwet is een ontheffing verleend voor de verkoop tijdens het houden van een vlooienmarkt op zaterdag 9 en zondag 10 maart 2013 en zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2013 tussen 7.00 uur en 19.00 uur.

Verzoekers hebben tegen beide besluiten bezwaar gemaakt.

Op 26 februari 2013 hebben verzoekers verzocht de voorlopige voorziening te treffen om de in 2013 te houden vlooienmarkten te verbieden.

De verzoeken zijn ter zitting van 6 maart 2013 behandeld. Verzoekers zijn aldaar verschenen in de personen van [naam], [naam]r namens V.O.F. [naam] en ir. A.J.G.A. Graas namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Twente (VOLT), allen bijgestaan door hun gemachtigde, mr. I.C. Dunhof-Lampe, voornoemd. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door M.H.J. Hassink, ambtenaar in dienst van verweerders gemeente.

Tevens is aldaar vergunninghoudster verschenen in de personen van L.G.M. ten Vergert en

J. Nijhuis.

Voorts is aldaar F.W. Kromhof verschenen, namens Area Development Twente, zijnde de beheerder/verhuurder van hangar 11 op het voormalige luchthaven Twente.

Overwegingen

 1. Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kan de voorzieningenrechter op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

  Voor zover hierbij het geschil in de bodemprocedure wordt beoordeeld, heeft het oordeel van de voorzieningenrechter daaromtrent een voorlopig karakter en is dat niet bindend voor de beslissing in die procedure.

 2. Op 27 december 2012 heeft de derde partij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan ten einde vlooienmarkten te houden op het perceel Vliegbasis Twente, Hangar 11.

  Op 20 februari 2013 heeft verweerder de gevraagde omgevingsvergunning verleend.

  Voorts is op 28 december 2012 een aanvraag om een integrale evenementenvergunning ingediend voor voornoemde vlooienmarkten.

  Op 21 februari 2013 is de gevraagde vergunning verleend.

  Het perceel waarop de vlooienmarkt wordt gehouden ligt binnen de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT