Eerste aanleg - enkelvoudig van Centrale Raad van Beroep, 7 de Marzo de 2013

Datum uitspraak 7 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Centrale Raad van Beroep

12/3662 WUBO

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak in het geding tussen:

Partijen:

[A. te B.] (appellant)

de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (verweerder)

Datum uitspraak 7 maart 2013.

PROCESVERLOOP

Appellant heeft beroep ingesteld tegen het besluit van verweerder van 31 mei 2012, kenmerk BZ01432512 (bestreden besluit). Dit betreft de toepassing van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo).

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 24 januari 2013. Appellant is, met voorafgaand bericht, niet verschenen. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door A.T.M. Vroom-van Berckel.

OVERWEGINGEN

  1. Op grond van de gedingstukken en het verhandelde ter zitting gaat de Raad uit van de volgende hier van belang zijnde feiten en omstandigheden.

    1.1. Appellant, geboren in 1929, is erkend als burger-oorlogsslachoffer in de zin van de Wubo. Daarbij is aanvaard dat zijn psychische klachten en rugklachten in causaal verband staan met het oorlogsgeweld. Hem is een vergoeding toegekend voor één dagdeel, zijnde vier uur, huishoudelijke hulp per week. Op 24 augustus 2010 heeft appellant verzocht om uitbreiding van die hulp naar twee dagdelen, welk verzoek op 9 november 2010 is afgewezen. Deze afwijzing is na bezwaar gehandhaafd. Een tegen die handhaving bij deze Raad ingesteld beroep is naderhand door appellant ingetrokken.

    1.2. Op 10 november 2011 heeft appellant opnieuw verzocht om toekenning van een extra dagdeel huishoudelijke hulp, waarbij hij heeft gevraagd om herziening van het eerdere afwijzende besluit op grond van artikel 61 van de Wubo. Op 25 januari 2012 heeft verweerder afwijzend op dit verzoek beslist. Het hiertegen gerichte bezwaar van appellant is bij het bestreden besluit ongegrond verklaard.

  2. Naar aanleiding van hetgeen in beroep is aangevoerd, overweegt de Raad als volgt.

    2.1. Met betrekking tot huishoudelijke hulp voert verweerder het beleid dat als twee Wubo-gerechtigden met elkaar gehuwd zijn of duurzaam een gezamenlijke huishouding voeren, maximaal twintig uur (vijf dagdelen) per week huishoudelijke hulp kan worden toegekend voor het gehele huishouden. Verder geldt dat wanneer gezamenlijk meer dan twaalf uur huishoudelijke hulp wordt gevraagd, de toegekende of toe te kennen hulp van de partner bij de beoordeling van de omvang van de toe te kennen hulp wordt betrokken. Ook vermeldt het beleid dat meer dan twee dagdelen alleen dan...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT