Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 28 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak28 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Haarlem

RECHTBANK Haarlem

Sector bestuursrecht

zaaknummer: AWB 12/3355

uitspraak van de meervoudige kamer van 28 december 2012 in de zaak tussen

Lingbeek B.V. en Van Wijk Benzinestations B.V., te Schiphol, eisers

(gemachtigde: mr. C.J.R. van Binsbergen),

en

de besliscommissie van Schadeschap Luchthaven Schiphol, verweerster

(gemachtigden: mr. B.P.M. van Ravels en mr. G.M. van den Broek).

Procesverloop

Bij besluit van 15 mei 2001 (het primaire besluit) heeft verweerster het verzoek van eisers om schadevergoeding in verband met de uitbreiding van het luchtvaartterrein van de luchthaven Schiphol afgewezen.

Bij besluit van 6 juni 2012 (het bestreden besluit) heeft verweerster het bezwaar van eisers gegrond verklaard. Verweerster heeft daarbij het besluit van 15 mei 2001 herroepen en beslist dat wordt toegekend een schadevergoeding van € 49.206,19 in verband met het Aanwijzingsbesluit 1996, welk bedrag wordt vermeerderd met wettelijke rente met ingang van 16 oktober 2002, een schadevergoeding voor immateriële schade van € 7.000,- en een vergoeding van de kosten voor juridische bijstand ter hoogte van € 437,-.

Eisers hebben tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerster heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 6 december 2012. Eisers zijn vertegenwoordigd door [naam] en [naam], bijgestaan door hun gemachtigde. Verweerster heeft zich laten vertegenwoordigen door haar gemachtigden.

Overwegingen

  1. De rechtbank neemt de volgende, door partijen niet betwiste, feiten als vaststaand aan. Eisers hebben de beschikking over een bedrijfsterrein aan de [adres], waarop aanwezig zijn een benzineverkooppunt met shop, een bedrijfshal voor het taxi- en busbedrijf, alsmede een aangebouwde bedrijfshal, welke wordt verhuurd aan [naam] B.V.. Op 2 februari 1999, aangevuld op 12 februari 2008, hebben eisers verzocht om schadevergoeding in verband met het door het Aanwijzingsbesluit 1996 mogelijk gemaakte preferent gebruik van de Kaagbaan voor zwaar vliegverkeer. Als gevolg daarvan stellen eisers vermogensschade te hebben geleden in de vorm van waardevermindering van de opstallen. Daarnaast stellen eisers inkomstenderving te hebben geleden en dat zij kosten hebben gemaakt voor isolatie en reparatie van scheurvorming in de gebouwen.

  2. In het bestreden besluit heeft verweerster alsnog besloten om schadevergoeding aan eisers toe te kennen. Bij de berekening van de hoogte van de schadevergoeding in verband met het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT