Kort geding van Rechtbank Zwolle, 8 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 8 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Zwolle

vonnis

RECHTBANK OOST-NEDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer / rolnummer: C/07/204502 / KZ ZA 12-218

Vonnis in kort geding van 8 maart 2013

in de zaak van

 1. [eiser],

  wonende te [plaats],

 2. [eiseres],

  wonende te [plaats],

  eisers,

  advocaat mr. M.B. Beerentsen te Zwolle,

  tegen

  [gedaagde],

  wonende te [plaats],

  gedaagde,

  advocaat mr. J.H. Reints te Hardenberg.

  Partijen zullen hierna [eiser] c.s. (dan wel [eiser], eiser sub 1) en [gedaagde] genoemd worden.

 3. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding van 30 november 2012 met 5 producties;

  - de (stel)brief van [gedaagde] van 11 december 2012;

  - de mondelinge behandeling;

  - de pleitnota van [eiser] c.s.;

  - de pleitnota van [gedaagde];

  - de aanhouding ten behoeve van minnelijk overleg tussen partijen;

  - de brief van [gedaagde] van 2 januari 2013 met 1 productie;

  - de brief van [eiser] c.s. van 28 januari 2013;

  - de brief van [gedaagde] van 30 januari 2013;

  - de brief van [gedaagde] van 27 februari 2013;

  - de brief van [eiser] c.s. van 28 februari 2013;

  - de brief van [gedaagde] van 28 februari 2013.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 4. De feiten

  2.1. [eiser] is de zoon van wijlen [A] en de stiefzoon van [gedaagde].

  2.2. Bij akte van 24 september 1996 heeft de vader van [eiser] op basis van een mondelinge koopovereenkomst aan [eiser] geleverd het woonhuis met garage, ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, kadastraal bekend gemeente [plaats], [kadastraal nummer], plaatselijk bekend [adres] te [plaats] (hierna: de woning).

  2.3. In gemelde akte van 24 september 1996 is, voor zover hier van belang, het volgende opgenomen:

  "VOORBEHOUD VAN DE BEPERKTE RECHTEN VAN GEBRUIK EN BEWONING

  Verkop[eiser], voorzieningenrechter) heeft zich bij de overdracht voorbehouden en door de inschrijving van een afschrift van deze akte in de daartoe bestemde openbare registers zal ten behoeve van de verkopers ontstaan het recht van gebruik en het recht van bewoning van het verkochte op de voet van artikel 226 Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. De rechten strekken tot gebruik en bewoning van het gehele registergoed en worden thans voorbehouden en worden door partijen gevestigd. Verkoper en de comparante sub 1.b. ([gedaagde], voorzieningenrechter) worden hierna aangeduid als "de gebruikers", de gemelde rechten worden hierna aangeduid als "het recht".

  (...).

  Het recht is voorbehouden en zonodig gevestigd onder de navolgende bedingen:

 5. Het recht is voorbehouden ten behoeve van de comparanten sub[eiser] en [gedaagde], voorzieningenrechter) en wel bij opvolging gedurende het leven van de langstlevende.

 6. Het recht gaat in op heden en eindigt op de dag dat de gebruikers zijn overleden of afstand doen van het recht. De gebruikers hebben het recht eenzijdig afstand te doen teneinde zich van de lasten die dit recht met zich meebrengt te bevrijden.

 7. (...).

 8. De gebruikers mogen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT