Raadkamer van Rechtbank Noord-Nederland, 20 de Febrero de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak20 de Febrero de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Noord-Nederland

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD,

(thans rechtbank Oost-Nederland)

Zittinghoudende te Groningen

Sector Strafrecht

Kenmerk: 12/735 en 13/43

Lurisnummer: UTL-1-2012033437

UITSPRAAK van bovengenoemde rechtbank, zittinghoudende te Groningen, op een vordering van de officier van justitie in het arrondissement Zwolle-Lelystad van 1 oktober 2012 tot het in behandeling nemen van een verzoek tot uitlevering ex artikel 23, eerste lid, van de Uitleveringswet, ingediend door de Amerikaanse autoriteiten d.d. 23 augustus 2012, kenmerk UTL-1-2012033437, strekkende tot uitlevering van:

[opgeëiste persoon],

alias [opgeëiste persoon],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

thans verblijvende in P.I. Ter Apel te Ter Apel, Ter Apelervenen 10,

hierna te noemen “opgeëiste persoon”.

PROCEDURE

De rechtbank heeft kennis genomen van voormeld verzoek, alsmede van de daarbij overgelegde stukken, te weten:

- het verzoek tot uitlevering ingediend door de Verenigde Staten van Amerika, nr. 122/12

d.d. 23 augustus 2012;

- een origineel en/of authentiek afschrift van een bevel tot aanhouding of andere akte die dezelfde kracht heeft; te weten een Warrant for Arrest from the United States District Court, Northern District of Cleveland, Ohio d.d. 25 juli 2001 inzake [opgeëiste persoon];

- een origineel en/of authentiek afschrift van het vonnis nr. 1:01CR00149-001 d.d. 25 juni 2001 van the United States District Court, Northern District of Cleveland, inzake [opgeëiste persoon];

- een overzicht van de feiten waarvoor de uitlevering wordt verzocht, de tijd waarop en de plaats waar de feiten zijn begaan, hun wettelijke omschrijving en verwijzing naar de toepasselijke wetsbepalingen;

- een afschrift van de toepasselijke wetsbepalingen en een verklaring aangaande het toepasselijke recht, evenals een foto van de opgeëiste persoon en een kaart met vingerafdrukken afgenomen bij zijn arrestatie op 22 januari 2001;

- de beëdigde verklaring ter ondersteuning van een Uitleveringsverzoek opgesteld op

26 juli 2012 bekend onder nummer 1:12-MJ2095, waarvan de Engelse en Nederlandse versie zijn bijgevoegd;

- elektronische post van het Amerikaanse Ministerie van Justitie, afdeling strafzaken,

d.d. 7 juli 2012, met daarin omschreven het verzoek aan Nederland tot voorlopige aanhouding met het oog op uitlevering van [opgeëiste persoon].

- de uitslag van het dactyloscopoisch onderzoek, opgenomen in een brief van de IPOL, Unit FI-d/Dactyloscopie, d.d. 1 februari 2013.

De rechtbank heeft op de openbare zitting van 12 december 2012 en 6 februari 2013 gehoord de officier van justitie en de raadsman van de opgeëiste persoon, mr. P. Scholte, advocaat te Amsterdam. Op 6 februari 2012 is op de openbare zitting tevens gehoord de opgeëiste persoon.

BEOORDELING

Op het onderhavige verzoek tot uitlevering zijn van toepassing het Uitleveringsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika (1980) en de Overeenkomst betreffende het instrument bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie inzake toepassing van het Verdrag van 1980, met bijlage en daarmee verband houdende uitwisseling van nota’s, ondertekend op 29 september 2004.

Standpunt van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT