Hoger beroep van Rechtbank Rotterdam, 25 de Febrero de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak25 de Febrero de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Rotterdam

RECHTBANK ROTTERDAM

Team haven & handel

Zaak–/rekestnummer: 417602 FT RK 13-93

Insolventienummer: F 12/669 en 12/670

Uitspraak: 25 februari 2013

Beschikking van de meervoudige kamer op het hoger beroep van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[X],

gevestigd te Brielle,

hierna te noemen: AST,

en

[A],

wonende te Brielle,

hierna te noemen: [A],

appellanten,

advocaat mr. D.J. Moll.

tegen de hierna te noemen beschikking van de rechter-commissaris mr. R. Kruisdijk, hierna te noemen: de rechter-commissaris, in de faillissementen van de besloten vennootschappen Field Water B.V. en Field Stream B.V., beide gevestigd te Rockanje, curator: [curator].

 1. Het verloop van de procedure

  1.1. Op 24 januari 2013 heeft de rechter-commissaris aan de curator toestemming gegeven de hierna te vermelden vordering op AST en [A] te verkopen aan [Z] voor een bedrag van € 7.510,36, onder de voorwaarde dat [Z] haar vorderingen in de beide faillissementen intrekt. Van deze toestemming heeft de rechtbank geen schriftelijk exemplaar in het aan haar ter beschikking gestelde dossier aangetroffen.

  1.2. Per e-mail van 25 januari 2013 (12:40 uur) heeft mr. Moll zich namens appellanten gewend tot de rechter-commissaris. In deze e-mail is het volgende verzoek opgenomen:

  “Namens cliënten wil ik u verzoeken om uw beslissing in heroverweging te nemen en uw toestemming alsnog te onthouden aan de verkoop van de vordering aan de andere partij die een lager bod heeft uitgebracht alsmede uw toestemming te verlenen aan verkoop van de vordering van cliënten waarbij de boedel meer is gebaat. Ik wil u verder nog mededelen dat de woning van de heer [A] op 20 februari a.s. door de bank wordt geveild hetgeen tot een restschuld van meerdere tonnen zal leiden. Op de woning rusten namelijk meerdere financieringen ten behoeve van de Field vennootschappen. Deze financieringen krijgt cliënte net als de andere aandeelhouders nimmer meer terug.”

  1.3. Verder verzoekt mr. Moll de rechter-commissaris de curator geen toestemming te verlenen voor de veiling van de auto van de echtgenote van [A] en de curator toestemming te verlenen deze voor € 5.000,00 te verkopen aan mevrouw [B].

  1.4. Ook verzoekt mr. Moll de rechter-commissaris om de curator te verzoeken mr. Moll inzage te verlenen in de verkoopgegevens van de schepen die eigendom waren van de beide gefailleerde vennootschappen.

  1.5. De verzoeken ten aanzien van (kort gezegd) de auto en de schepen worden hierna aangeduid als: de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT