Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam (Nederland), Ondernemingskamer, 14 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak14 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Ondernemingskamer

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

BESCHIKKING in de zaak met nummer 200.118.379/01 OK van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

ARCH INDUSTRIES HOLDING B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. G. te Winkel, kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NOVERO HOLDINGS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTER,

niet verschenen,

e n t e g e n

 1. de rechtspersoon naar het recht van de Bondsrepubliek Duitsland

  RIAMO HOLDINGS GMBH,

  gevestigd te Düsseldorf, Bondsrepubliek Duitland,

 2. de rechtspersoon naar het recht van de Bondsrepubliek Duitsland

  NOVERO GMBH,

  gevestigd te Düsseldorf, Bondsrepubliek Duitsland,

 3. de rechtspersoon naar het recht van de Bondsrepubliek Duitsland

  NOVERO INTERNATIONAL GMBH,

  gevestigd te Düsseldorf, Bondsrepubliek Duitsland,

 4. de rechtspersoon naar het recht van de plaats van vestiging

  NOVERO INC,

  gevestigd te Atlanta, Verenigde Staten,

 5. de rechtspersoon naar het recht van de plaats van vestiging

  NOVERO CANADA INC,

  gevestigd te Markham, Canada,

  BELANGHEBBENDEN,

  advocaat: mr. J.H.B. Crucq, kantoorhoudende te Amsterdam.

 6. Het verloop van het geding

  1.1 De partijen worden hierna als volgt aangeduid:

  - verzoekster als Arch;

  - verweerster als Novero;

  - belanghebbende sub 1 als Riamo;

  - belanghebbenden sub 2 tot en met 5 gezamenlijk als de werkmaatschappijen;

  - Novero en de werkmaatschappijen gezamenlijk als de Novero-groep.

  1.2 Arch heeft op 12 december 2012 ter griffie van de Ondernemingskamer een verzoekschrift met producties ingediend kort gezegd strekkende tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij Novero en het treffen van onmiddellijke voorzieningen voor de duur van het geding, onder meer bestaande uit schorsing van Riamo als bestuurder van Novero en benoeming van een tijdelijke bestuurder van Novero, met veroordeling van Novero in de kosten van het geding.

  1.3 Riamo heeft bij op 4 februari 2013 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verweerschrift, tevens houdende een voorwaardelijk verzoek, met producties de Ondernemingskamer verzocht,

 7. het verzoek van Arch tot het gelasten van een onderzoek en het treffen van onmiddellijke voorzieningen af te wijzen;

 8. voorwaardelijk, indien het verzoek van Arch tot het bevelen van een onderzoek wordt toegewezen, de door Arch verzochte onmiddellijke voorzieningen af te wijzen en, bij wijze van onmiddellijke voorzieningen voor de duur van het geding:

  1. DP Holding S.A. (hierna te noemen DPH) te schorsen als bestuurder van Novero;

  2. de door Arch in Novero gehouden aandelen ten titel van beheer over te dragen aan een door de Ondernemingskamer aan te wijzen beheerder;

  c. dan wel zodanige voorzieningen te treffen als de Ondernemingskamer geraden acht.

  1.4 Bij brief, op 13 februari 2013 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen, heeft Arch haar verzoek aangevuld aldus dat zij de Ondernemingskamer heeft verzocht bij beschikking,

 9. een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van Novero in de periode vanaf 1 juli 2009 en de onderzoekers te benoemen tot persoon in de zin van artikel 17 lid 3 EG-bewijsverordening, alsmede tot commissaris in zin van artikel 17 lid 1 Haags Bewijsverdrag, althans te bepalen dat de onderzoekers als zodanig worden aangemerkt;

 10. bij wijze van onmiddellijke voorzieningen voor de duur van het geding:

  primair

  1. Riamo te schorsen als bestuurder van Novero en Novero te gelasten het er toe te leiden dat Riamo (de Ondernemingskamer leest: R.-F. Olosu-Ittu, hierna te noemen Olosu) voor de duur van het geding wordt geschorst als bestuurder van de werkmaatschappijen;

  b. een door de Ondernemingskamer aan te wijzen persoon te benoemen tot bestuurder van Novero;

  c. de te benoemen bestuurder de exclusieve bevoegdheid toe te kennen bestuurders van de werkmaatschappijen te benoemen;

  d. Novero en Riamo op te dragen toe te staan en eraan mee te werken dat een door DPH aan te wijzen persoon gestationeerd wordt op het kantoor van Novero teneinde de uitvoerende werkzaamheden verband houdende met de bestuurstaken van DPH te verrichten;

  subsidiair

  e. een door de Ondernemingskamer aan te wijzen persoon naast Riamo en DPH te benoemen als bestuurder van Novero en te bepalen dat deze bestuurder een doorslaggevende stem heeft binnen het bestuur;

  f. de te benoemen bestuurder exclusieve bevoegdheid toe te kennen bestuurders in de werkmaatschappijen te benoemen;

  g. Novero en Riamo op te dragen om toe te staan en eraan mee te werken dat een door DPH aan te wijzen persoon namens DPH gestationeerd wordt op het kantoor van Novero teneinde de uitvoerende werkzaamheden verband houdende met de bestuurstaken van DPH te verrichten;

  voorwaardelijk

  h. indien het voorwaardelijk tegenverzoek van Riamo wordt toegewezen, de door Riamo gehouden aandelen in Novero ten titel van beheer over te dragen aan een door de Ondernemingskamer aan te wijzen beheerder;

  alternatief

  i. dan wel zodanige onmiddellijke voorzieningen te treffen als de Ondernemingskamer geraden acht;

 11. Novero te veroordelen in de kosten van het geding.

  1.5 De verzoeken zijn behandeld ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 14 februari 2013, alwaar de advocaten de standpunten van partijen nader hebben toegelicht, beiden aan de hand van aan de Ondernemingskamer overgelegde pleitaantekeningen en onder overlegging van op voorhand aan de Ondernemingskamer en de advocaat van de andere partijen gezonden nadere producties. Arch heeft, met instemming van Riamo en de werkmaatschappijen, ter zitting voorts een niet eerder toegezonden productie in het geding gebracht (te weten de hieronder in 2.5 te noemen presentatie). Riamo heeft ter zitting, terugkomend van haar bij verweerschrift ingenomen standpunt, te kennen gegeven dat ook zij wenst dat de Ondernemingskamer een onderzoek gelast.

 12. De vaststaande feiten

  2.1 De Novero-groep is actief op het gebied van de ontwikkeling, productie en verkoop van mobiele communicatieapparatuur. De activiteiten zijn te onderscheiden in automotive business (mobiele communicatieapparatuur die wordt geleverd aan autofabrikanten) enerzijds en consumer business (in hoofdzaak accessoires ten behoeve van mobiele communicatie) anderzijds. De automotive business is een voortzetting van activiteiten die, voorafgaand aan een management buy-out in 2008 op initiatief van Olosu, behoorden tot het Nokia-concern.

  2.2 Arch en Riamo houden ieder 50% van de aandelen in Novero. Novero houdt alle aandelen in de werkmaatschappijen. Riamo en DPH zijn statutair bestuurder van Novero. Olosu is bestuurder van de werkmaatschappijen. Arch en DPH zijn vennootschappen die worden gecontroleerd door de Roemeense zakenman D.C. Patriciu (hierna Patriciu). De aandelen in Riamo worden (indirect) gehouden door Olosu, zijn echtgenote en hun dochter.

  2.3 Op 2 juli 2009 is tussen Arch, Riamo, Olosu en Novero (toen nog genaamd Rotendo Invest B.V.) een overeenkomst getiteld Joint Venture and Shareholders’ Agreement gesloten (hierna: de joint venture overeenkomst). De joint venture overeenkomst houdt onder meer het volgende in.

  - Het bestuur van Novero zal bestaan uit Riamo, vertegenwoordigd door Olosu, en DPH (indertijd nog genaamd Rompetrol Holding S.A.), vertegenwoordigd door Patriciu (artikel 3.2.1). Binnen het bestuur heeft Riamo als CEO een doorslaggevende stem (artikel 3.3.4). In Annex 3.5.2 bij de joint venture overeenkomst (Board Regulations) is (in artikel 3.2) de taakverdeling binnen het bestuur als volgt omschreven:

  “- Riamo (…) shall be mainly responsible for: strategy definition, strategy implementation and operational management of [Novero];

  - [DPH] shall be mainly responsible for strategic definition and for financial and strategic advice.”

  - De in Annex 3.6 bij de joint venture overeenkomst genoemde besluiten (zogenaamde Board Reserved Matters) kunnen, ongeacht of zij aan de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT