Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam (Nederland), Ondernemingskamer, 12 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak12 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Ondernemingskamer

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

ARREST in de zaak met nummer 200.117.572/01 OK van

de vennootschap naar Zweeds recht

SAAB AKTIEBOLAG,

gevestigd te Linköping, Zweden,

EISERES,

advocaat: mr. G.P. Oosterhoff, kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

 1. de naamloze vennootschap

  HITT N.V.,

  gevestigd te Amsterdam,

  advocaat: mr. M.H.C. Sinninghe Damsté, kantoorhoudende te Amsterdam,

 2. ALLE ONBEKENDE HOUDERS VAN AANDELEN IN DE TE AMSTERDAM GEVESTIGDE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HITT N.V.,

  zonder bekende woon- of verblijfplaats in of buiten Nederland,

  niet verschenen,

  GEDAAGDEN.

 3. Het verloop van het geding

  1.1 Eiseres (hierna SAAB te noemen) heeft bij exploot van 1 november 2012 gedaagden doen dagvaarden om te verschijnen ter terechtzitting van de Ondernemingskamer en gevorderd om bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad,

  1) gedaagden te veroordelen om het onbezwaarde recht op de aandelen in het geplaatste kapitaal van de naamloze vennootschap HITT N.V., gevestigd te Amsterdam (hierna HITT te noemen), aan SAAB over te dragen tegen betaling door SAAB van de door de Ondernemingskamer vastgestelde prijs per aandeel;

  2) de prijs per aandeel, per de datum van het door de Ondernemingskamer te wijzen arrest, althans per een door de Ondernemingskamer in goede justitie te bepalen datum, te bepalen op € 7,00, althans op een door de Ondernemingskamer in goede justitie vast te stellen bedrag, in beide gevallen te verminderen met de na de datum van het door de Ondernemingskamer te wijzen arrest, althans na een door de Ondernemingskamer te bepalen datum, tot de datum van onbezwaarde overdracht dan wel overgang van de aandelen, op de aandelen gedane uitkeringen en te vermeerderen met wettelijke rente vanaf de datum van het arrest, althans vanaf een door de Ondernemingskamer te bepalen datum, tot aan de datum van onbezwaarde overdracht, dan wel overgang, van de aandelen;

  3) SAAB te veroordelen de aldus vastgestelde prijs te betalen aan degenen aan wie de aandelen toebehoren of zullen toebehoren op de dag waarop het te dezen te wijzen arrest ten uitvoer zal worden gelegd, tegen levering van het onbezwaarde recht op die aandelen;

  4) kosten rechtens.

  1.2 Tegen gedaagden sub 2 is verstek verleend.

  1.3 Saab heeft bij akte producties in het geding gebracht.

  1.4 Gedaagde sub 1 heeft zich bij memorie van antwoord gerefereerd aan het oordeel van de Ondernemingskamer.

  1.5 De verschenen partijen hebben op 4 december 2012 de stukken van het geding overgelegd en arrest gevraagd.

 4. De vaststaande feiten

  2.1 SAAB heeft bij biedingsbericht van 6...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT