Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, 21 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak21 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Utrecht

RECHTBANK UTRECHT

Sector strafrecht

parketnummer: 16/656224-12

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 21 december 2012

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren op [1987] te [geboorteplaats],

wonende te [adres], [woonplaats].

Raadsvrouwe: mr. B. Molleman, advocaat te Amersfoort.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de terechtzitting van 12 december 2012, waarbij de officier van justitie en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

Primair: op 1 september 2012 in Amersfoort heeft geprobeerd [slachtoffer 1] (hierna: [slachtoffer 2]) te doden, dan wel zwaar lichamelijk letsel toe te brengen door hem met een mes in zijn buik te steken.

Subsidiair: op 1 september 2012 in Amersfoort [slachtoffer 2] heeft mishandeld door hem met een mes in zijn buik te steken.

3 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 De onvolledigheid van het onderzoek ter terechtzitting

Na sluiting van het onderzoek is de rechtbank tijdens de beraadslaging gebleken dat het onderzoek in onderhavige zaak niet volledig is.

Ter terechtzitting heeft getuige [getuige] (hierna: [getuige]) verklaard dat [slachtoffer 2] niet door verdachte met het mes is gestoken. Deze verklaring van getuige [getuige] is strijdig met de verklaringen die zij eerder ten overstaan van de politie heeft afgelegd. Ten overstaan van de politie heeft zij immers verklaard dat zij verdachte zag steken naar [slachtoffer 2].

De reden voor de wisselende verklaringen zou erin gelegen zijn dat [getuige] kort na het voorval door [Getuige 2] (hierna: [Getuige 2]) zou zijn bedreigd. [Getuige 2] zou tegen [getuige] gezegd hebben dat als zij niet zou verklaren dat verdachte [slachtoffer 2] zou hebben gestoken, [slachtoffer 2] haar wat aan zou doen.

Tijdens het voorval waren meerdere personen in de woning aanwezig, die met elkaar strijdige verklaringen hebben afgelegd.

Gelet op bovenstaande acht de rechtbank het noodzakelijk dat de volgende getuigen door de rechter-commissaris gehoord zullen worden:

-[slachtoffer 2], geboren op [1990] te [geboorteplaats], wonende te [adres], [woonplaats];

- [getuige], geboren op [1992] te...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT