Verzet van Centrale Raad van Beroep, 20 de Marzo de 2013

Datum uitspraak20 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Centrale Raad van Beroep

12/5170 ZW-V

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak als bedoeld in artikel 8:55, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet in verband met het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage van 8 augustus 2012, 11/8636 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[A. te B.] (appellante)

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Datum uitspraak 20 maart 2013.

PROCESVERLOOP

Bij uitspraak als bedoeld in artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet van 2 januari 2013 heeft de Raad het namens appellante ingestelde hoger beroep tegen de aangevallen uitspraak niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen de uitspraak van de Raad van 2 januari 2013 is namens appellante verzet gedaan.

Het verzet is behandeld ter zitting van 5 maart 2013. Appellante heeft zich laten vertegenwoordigen door haar partner [naam partner]. Het Uwv is niet verschenen.

OVERWEGINGEN

Het namens appellante ingediende hogerberoepschrift bevat niet de gronden van het hoger beroep.

Bij aangetekend verzonden brief van 29 oktober 2012 is appellante - nogmaals - in de gelegenheid gesteld de gronden van het hoger beroep in te dienen. Daarbij is een termijn van vier weken gesteld en is appellante erop gewezen dat overschrijding van die termijn tot gevolg zal hebben dat de zaak niet inhoudelijk wordt behandeld.

Appellante heeft binnen de in de brief van 29 oktober 2012 gestelde termijn, die eindigde op 26 november 2012, geen gronden van het hoger beroep ingediend. Eerst op 4 december 2012, en daarmee na het einde van de termijn, zijn deze bij de Raad ontvangen. Blijkens het poststempel op de enveloppe is de brief op 3 december 2012 ter post bezorgd.

Ter zitting is opnieuw betoogd dat de brief met de gronden van het hoger beroep door de partner van appellante voor het verstrijken van de termijn - persoonlijk - in de brievenbus is...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT