Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, 19 de Marzo de 2013

Datum uitspraak19 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Centrale Raad van Beroep

12/6715 WWB-VV

Centrale Raad van Beroep

Voorzieningenrechter

Uitspraak als bedoeld in de artikelen 8:84, tweede lid, en 8:86 van de Algemene wet bestuursrecht er artikel 21 van de Beroepswet op het verzoek om voorlopige voorziening van:

Partijen:

[A. te B.] (verzoeker)

het college van burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage

Datum uitspraak: 19 maart 2013

PROCESVERLOOP

Mr. S. Karache, advocaat, heeft als gemachtigde van verzoeker hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank ’s-Gravenhage van 4 december 2012, 12/10469 en 12/10463 (aangevallen uitspraak)

Vervolgens heeft de gemachtigde van verzoeker een verzoek om een voorlopige voorziening gedaan.

OVERWEGINGEN

Ingevolge het bepaalde in artikel 18 en artikel 21 van de Beroepswet in verbinding met artikel 8:81 van de Awb kan, indien tegen een uitspraak van de rechtbank of van de voorzieningenrechter van de rechtbank hoger beroep bij de Raad is ingesteld, de voorzieningenrechter van de Raad op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Bij uitspraak van 5 maart 2013, nummer 12/6714 WWB, heeft de Raad het ingestelde hoger beroep niet-ontvankelijk verklaard. Dat betekend dat niet langer is voldaan aan de in artikel 8:81 van de Awb besloten liggende voorwaarde dat er een hoger beroep aanhangig moet zijn, wil er een voorlopige voorziening kunnen worden getroffen.

Het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen moet dan ook kennelijk niet-ontvankelijk worden verklaard onder toepassing van artikel 8:83, derde lid, van de Awb.

BESLISSING

De voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep,

Verklaart het verzoek om een voorlopige voorziening niet-ontvankelijk.

Deze uitspraak...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT