Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zwolle, 21 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak21 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Zwolle

RECHTBANK OOST-NEDERLAND

Team bestuursrecht

Zittingsplaats Zwolle

Registratienummer: Awb 12/1782

uitspraak van de meervoudige kamer in de zaak tussen

[eiser],

wonende te Elburg, eiser,

gemachtigde: mr. H.J.M.G.M. van der Meiden, advocaat te Harderwijk,

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg,

verweerder,

gemachtigde: mr. P.J. Schaap, werkzaam bij CAPRA te Zwolle.

Procesverloop

Bij besluit van 31 januari 2012 heeft verweerder aan eiser de disciplinaire straf van ongevraagd ontslag opgelegd.

Het door eiser tegen dit besluit gemaakte bezwaar is bij besluit van 20 april 2012 door verweerder ongegrond verklaard. Namens eiser is tegen dit besluit op 16 mei 2012, aangevuld op 2 januari 2013, beroep ingesteld.

Het beroep is ter zitting van 16 januari 2013 behandeld. Eiser is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde, voornoemd en E.W.A. Nieuwenhuis, beleidsmedewerker afdeling Personeel & Organisatie.

Eiser heeft het beroep ingesteld bij de rechtbank Zutphen. Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet herziening gerechtelijke kaart (Staatsblad 2012, 313) in werking getreden. Als gevolg hiervan wordt deze uitspraak gedaan door de rechtbank Oost-Nederland.

Overwegingen

  1. Op 1 april 1979 is eiser aangesteld in de functie van medewerker Monumenten bij de afdeling Bouwen en Wonen. Per 1 januari 2007 is de naam van deze afdeling gewijzigd in “Afdeling Bouwen en Milieu” en is de functiebenaming van eisers functie gewijzigd in die van “Adviseur Monumenten Beheer”.

    Op 11 mei 2009 heeft verweerder besloten tot wijziging van de functie en aanpassing van de taken in de functie van eiser in verband met zijn onvoldoende functioneren. Het primaat en budgethouderschap van zowel product 2078 (uitvoering monumentenbeleid) als van product 230 (onderhoud gemeentelijke gebouwen) werd hierbij met onmiddellijke ingang ingetrok-ken. In 2010 is eiser het primaat- en budgethouderschap weer opgedragen.

    In een op 12 september 2011 gehouden gesprek is eiser meegedeeld dat er gedurende zijn vakantieperiode documenten en brieven naar voren zijn gekomen die doen twijfelen aan zijn rechtmatig handelen en daarmee aan het vertrouwen in en de integriteit van eiser. In verband hiermee heeft verweerder besloten dat door Deloitte Forensic & Dispute Service (verder: Deloitte) een extern onderzoek zal worden uitgevoerd. Gedurende dit onderzoek is eiser de toegang tot het gemeentekantoor en de gemeentewerf ontzegd. Op 29 november 2011 heeft Deloitte haar rapport uitgebracht.

    Bij brief van 6 december...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT