Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zwolle, 21 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak21 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Zwolle

RECHTBANK OOST-NEDERLAND

Team bestuursrecht

Zittingsplaats Almelo

Registratienummer: 12 / 1167 AW

uitspraak van de meervoudige kamer

in het geschil tussen:

[eiser],

wonende te Almelo, eiser,

gemachtigde: mr. D.F. Briedé, advocaat te Almelo,

en

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Almelo, verweerder,

gemachtigde: mr. B.J. Boiten, advocaat te Zwolle.

 1. Bestreden besluit

  Besluit van verweerder van 25 oktober 2012.

 2. Procesverloop

  Bij besluit van 17 juli 2012 is eiser met toepassing van artikel 8:13 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) met ingang van

  20 juli 2012 de disciplinaire straf van ontslag opgelegd.

  Het tegen dit besluit door eiser gemaakte bezwaar is bij het bestreden besluit ongegrond verklaard.

  Tegen het bestreden besluit heeft eiser beroep ingesteld.

  Verweerder heeft op 17 januari 2013 de op de zaak betrekking hebbende stukken en een verweerschrift ingediend.

  Het beroep is behandeld ter openbare zitting van de rechtbank van 21 februari 2013. Eiser is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde voornoemd. Verweerder heeft zich doen vertegenwoordigen door zijn gemachtigde voornoemd en door R.C. van Geffen, gemeentesecretaris van de gemeente Almelo.

 3. Overwegingen

  3.1 Het onderhavige beroep is ingediend bij de rechtbank Almelo. Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet herziening gerechtelijke kaart (Staatsblad 2012, 313) in werking getreden. Als gevolg hiervan wordt deze uitspraak gedaan door de rechtbank Oost-Nederland.

  3.2 In dit geding dient de vraag te worden beantwoord of sprake is van plichtsverzuim door eiser en, zo ja, of dit plichtsverzuim eiser kan worden toegerekend en de disciplinaire straf van ontslag rechtvaardigt.

  3.3 Ingevolge artikel 16:1:1, eerste lid, van de CAR/UWO, voor zover hier van belang, kan de ambtenaar die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens aan plichtsverzuim schuldig maakt deswege disciplinair worden gestraft. Ingevolge het tweede lid van artikel 16:1:1 van de CAR/UWO omvat plichtsverzuim zowel het overtreden van enig voorschrift als het doen of nalaten van iets dat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen. Op grond van artikel 8:13 kan als disciplinaire straf aan de ambtenaar ongevraagd ontslag verleend worden.

  3.4 Verweerder heeft het strafontslag gebaseerd op twee gedragingen van eiser. Samengevat komen deze er op neer dat eiser bedreigingen richting zijn leidinggevende heeft geuit die gericht waren tegen diens leven en dat eiser onder werktijd - en in strijd met de gemeentelijke regels - veelvuldig het internet voor privézaken heeft gebruikt, waarbij eiser ook verboden websites heeft bezocht. Met betrekking tot de overige gedragingen die mede aan het primaire besluit ten grondslag lagen - en die betrekking hebben op de werktijden, de omgang met stagiaires en de vernietiging van archiefstukken - heeft verweerder in het verweerschrift en ter zitting verklaard dat deze gedragingen eiser nog wel worden verweten, maar dat deze gedragingen voor het gegeven ontslag niet dragend zijn. Gelet daarop kan een bespreking van deze gedragingen thans...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT