Kort geding van Rechtbank Oost-Nederland, 28 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak28 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Oost-Nederland

RECHTBANK OOST-NEDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Enschede

Zaaknummer : 431200 CV EXPL 1186/13

Uitspraak : 28 maart 2013

Vonnis in kort geding in de zaak van:

[Eiser],

wonende te [woonplaats],

eiser,

hierna ook wel te noemen: [eiser],

gemachtigde: mr. B.J. van Beek, advocaat te Enschede,

tegen

 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  [gedaagde sub 1]

  gevestigd en kantoorhoudende te [plaats]

  hierna ook wel te noemen: [gedaagde sub 1],

 2. de vennootschap onder firma [gedaagde sub 2]

  gevestigd en kantoorhoudende te [plaats]

  hierna ook wel te noemen: de Bouwcombinatie,

  alsmede haar vennoten:

 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  [gedaagde sub 3]

  gevestigd en kantoorhoudende te [plaats]

  hierna ook wel te noemen: [gedaagde sub 3], en

 4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [gedaagde sub 4]

  gevestigd en kantoorhoudende te [plaats]

  hierna ook wel te noemen: [gedaagde sub 4],

  gedaagden,

  gemachtigde: mr. N.C. Haase, advocaat te Amsterdam.

 5. procedure

  1.1 [Eiser] heeft bij dagvaarding van 1 maart 2013 gedaagden opgeroepen in kort geding te verschijnen ter zitting van woensdag 13 maart 2013 om 13:30 uur. Op verzoek van de gemachtigde van gedaagden is de mondelinge behandeling nader bepaald op maandag 18 maart 2013 te 14:00 uur.

  Ter zitting verscheen [eiser] vergezeld van mr. Van Beek. Gedaagden zijn verschenen bij mr. Haase.

  1.2 De gemachtigden van beide partijen hebben gepleit overeenkomstig hun pleitaantekeningen. Van hetgeen verder is besproken heeft de griffier aantekeningen gemaakt.

  1.3 Vonnis is bepaald op heden.

 6. feiten

  2.1 Bij de beoordeling van dit geschil wordt uitgegaan van de hierna opgesomde feiten. Deze worden voorshands als vaststaand beschouwd omdat zij door één van partijen zijn gesteld en door de andere partij zijn erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd

  zijn bestreden.

  2.2 De Bouwcombinatie, waarvan gedaagde sub 3 en 4 vennoten zijn, is opgericht om grote nieuwbouwprojecten uit te kunnen voeren. Eén van de projecten die door de Bouwcombinatie werd uitgevoerd, was een nieuwbouwproject voor 20 appartementen, winkelruimtes en parkeerkelder in het centrum van Hengelo (O). De Bouwcombinatie was hoofdaannemer van dat bouwproject.

  2.3 De Bouwcombinatie had het verlijmen van kalkzandsteenelementen voor het bouwproject uitbesteed aan [B] (eenmansbedrijf, blijkens het uittreksel uit het handelsregister h.o.d.n. [D]). [B] heeft zijn bedrijf [D] per 8 augustus 2012 laten uitschrijven uit het handelsregister. [B] voerde die werkzaamheden veelal met een zekere [W] uit.

  2.4 [Eiser] voorzag als metselaar c.q. middels een klussenbedrijf in zijn levensonderhoud. Hij verrichtte zijn werkzaamheden als zelfstandige zonder personeel, hierna ook: zzp-er.

  2.5 [Eiser] heeft op 17 februari 2012 (in zijn hoedanigheid van zzp’er), in opdracht van onderaannemer [B], lijmwerkzaamheden verricht voor de Bouwcombinatie, bestaande uit het stapelen en verlijmen van kalkzandsteenblokken van ca. 150 kg. per stuk, op de bouw van het hiervoor genoemde, in aanbouw zijnde, appartementencomplex in het centrum van Hengelo (O), hierna ook te noemen: het bouwproject. [Eiser] werd op uurbasis door [B] betaald.

  Tijdens het verrichten van deze werkzaamheden, die hij samen met [W] verrichtte, is hem een ongeval overkomen, als gevolg waarvan hij ernstig lichamelijk letsel heeft opgelopen. Zijn linkerbeen is als gevolg van dit ongeval geamputeerd. [Eiser] werd vervolgens geconfronteerd met een langdurige ziekenhuisopname en een zeer langdurige revalidatie in Het Roessingh te Enschede.

  2.6 [W] bediende de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT