Raadkamer van Rechtbank Rotterdam, 19 de Febrero de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak19 de Febrero de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Rotterdam

RECHTBANK ROTTERDAM

Team straf 2

Raadkamernummers: 11/682 (89 Sv) en

11/683 (591a Sv)

Beslissing van de rechtbank te Rotterdam, enkelvoudige raadkamer, op de op 16 april 2012 op de griffie van deze rechtbank ingekomen verzoekschrift, houdende verzoeken ex artikel 89 respectievelijk artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering (Sv) van:

[verzoeker],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1986,

te dezer zake domicilie kiezende te 2595 RC Den Haag, aan de Abraham Patrasstraat 5, ten kantore van zijn advocaat mr. J.A.W. Knoester.

Procedure

De rechtbank heeft gezien het verzoekschrift, houdende het op de voet van artikel 89 Sv ingediende en onder raadkamernummer 11/682 geregistreerde verzoek en het op de voet van artikel 591a Sv ingediende en onder raadkamernummer 11/683 geregistreerde verzoek. Daarnaast heeft de rechtbank gezien de stukken uit het bijbehorende raadkamerdossier.

In openbare raadkamer van 22 januari 2013 zijn gehoord de officier van justitie mr. Tiebosch, de verzoeker en zijn advocaat mr. F.C. Knoef (namens mr. J.A.W. Knoester).

Feiten

De verzoeker is, zo is de rechtbank ambtshalve bekend, bij vonnis van deze rechtbank d.d. 8 februari 2005 ter beschikking gesteld met bevel tot verpleging van overheidswege. Hij wordt verpleegd bij Forensisch Psychiatrisch Centrum De Rooijse Wissel te Venray (hierna: de kliniek).

Op 17 november 2011 is aangifte van een diefstal uit een woning gedaan. Door de aangeefster is de naam van de verzoeker als mogelijke dader genoemd.

Op 13 januari 2012 is aan de raadsman van de verzoeker per e-mail medegedeeld dat de verzoeker niet langer als verdachte in de strafzaak wordt aangemerkt, omdat uit onderzoek is gebleken dat de verzoeker het strafbaar feit niet kan hebben gepleegd.

Inhoud verzoeken

Verzoek ex artikel 89 Sv

De verzoeker heeft gesteld dat hij tot 8 december 2011 in het kader van transmuraal verlof heeft verbleven in een voorziening te Venlo. Als gevolg van de verdenking dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan de op 17 november 2011 gepleegde inbraak is hij op 8 december 2011 is hij vanuit de transmurale verlofvoorziening teruggeplaatst naar een gesloten afdeling van de kliniek, en wel in afzondering.

Het verzoekschrift strekt ertoe dat aan de verzoeker ten laste van de Staat een bedrag van € 400,= wordt toegekend ter compensatie van de immateriële schade die de verzoeker tengevolge van de ondergane vrijheidsbeneming, in de vorm van de terugplaatsing op een gesloten afdeling van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT