Hoger beroep van Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands), 26 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak26 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands)

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer: 200.076.122/01

Zaak-/rolnummer rechtbank: 302565 / HA ZA 08-619

Arrest d.d. 26 maart 2013

inzake

HAGÉ INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Barendrecht,

appellante,

advocaat: mr. A.M. Boogers te Den Haag,

t e g e n:

 1. [Naam],

  wonende te [Woonplaats],

 2. [Naam],

  wonende te [Woonplaats],

 3. HILLFRESH INTERNATIONAL B.V.,

  gevestigd te Rotterdam,

  geïntimeerden,

  hierna ook te noemen: [appellant sub 1], [appellant sub 2] en Hillfresh,

  dan wel tezamen: Hillfresh c.s.,

  advocaat: mr. J. Verhoeven te Alphen aan den Rijn.

  Het geding

  Het hof verwijst voor de loop van het geding tot het tussenarrest van 31 juli 2012 naar dat arrest; daarbij is Hagé toegelaten tot bewijslevering. Hagé heeft twee getuigen doen horen. Een afschrift van het van het getuigenverhoor opgemaakte proces-verbaal bevindt zich bij de stukken. [...] c.s. hebben afgezien van het doen horen van getuigen in contra-enquête.

  Partijen hebben daarop ieder een memorie na enquête genomen.

  Vervolgens hebben partijen andermaal arrest gevraagd.

  Beoordeling van het hoger beroep

 4. Overgenomen wordt hetgeen in voormeld tussenarrest is overwogen.

  Het hof gaat ervan uit - dit in aanvulling op het in rov. 4 van dat arrest genoemde uitgangspunt - dat van onrechtmatige concurrentie door voormalige werknemers sprake is indien op stelselmatige en substantiële wijze het duurzaam bedrijfsdebiet van de voormalige werkgever wordt afgebroken door klanten, leveranciers of werknemers af te nemen, met behulp van kennis en gegevens die in de vorige dienstbetrekking zijn verkregen. Ook andere bijzondere omstandigheden, zoals misbruik van bedrijfsgeheimen, concurrentie tijdens dienstverband of het doen van schadelijke mededelingen over de voormalige werkgever kunnen leiden tot onrechtmatigheid.

  Ad a, b ,c, d en e; actief benaderen van het (kern)team en het overnemen van personeel tijdens dienstverband (grieven 1, 2 en 3 (deels))

 5. In het tussenarrest is overwogen dat uit de in het voorlopig getuigenverhoor afgelegde verklaringen volgt dat [getuige 1], [getuige 2], [getuige 3] en [getuige 4] op een bijeenkomst van 15 juni 2007 ten huize van [appellant sub 1] of kort daarna, alt[...] medio juni 2007 afspraken hebben gemaakt met [appellant sub 1] en [appellant sub 2] over hun indiensttreding bij Hillfresh, maar dat daaruit niet volgt dat bedoelde werknemers door [appellant sub 1] en [appellant sub 2] zijn overgehaald om in dienst te treden van Hillfresh of dat zij door hen anderszins actief zijn benaderd.

  Bij dat arrest is Hagé toegelaten te bewijzen dat [appellant sub 2] en [appellant sub 1] bedoelde werknemers ([getuige 1], [getuige 2], [getuige 3] en [getuige 4]) op de bijeenkomst van 15 juni 2007 alt[...] tijdens hun eigen dienstverband hebben overgehaald om in dienst te treden van Hillfresh.

  Hagé heeft [appellant sub 1] en [appellant sub 2] als getuigen doen horen,

  [appellant sub 1] heeft als getuige verklaard:

  “(…)

  Het was voor mij een grote schok dat [...] weg ging half mei 2007. [geïntimeerde 2] en ik wilden vroeger al eens een onderneming starten in een andere sector. Door het vertrek van [...] kwam het anders te liggen. Ik weet niet hoe het had gelegen als [...] geen concurrentiebeding had.

  Het bedrijfsplan heb ik met [geïntimeerde 2] geschreven en uitgewerkt vanaf begin juni 2007. De tweede helft van juni 2007 heb ik (…) financiers gevonden. Dit waren [...] en een bank. Ik weet niet precies meer wanneer ik contact met hen heb gezocht. Bij nader inzien kan het ook begin juni 2007 zijn geweest.

  De financiering is als volgt. Wij hebben van [...] een lening gekregen, waarvoor met hem een overeenkomst is gesloten ten behoeve van de op te richten onderneming.

  Andere adviseurs voor het bedrijfsplan dan [...] waren er eigenlijk niet. [geïntimeerde 2] en ik hebben vanaf juni veel met elkaar besproken. Het ging zoals het ging. In juli 2007 ben ik aandeelhouder geworden van Hillfresh samen met [geïntimeerde 2] en [...]. Het bedrijfspand hebben we in juli gevonden. Het waren drukke tijden in juli (na de non-actiefstelling) en in augustus. (…)

  Half juni 2007 hadden we nog geen naam voor de onderneming, deze is door mij eind juni bedacht. (…)

  Met betrekking tot het aantal werknemers hadden we nog geen plan. We hebben het plan om een onderneming te starten bekend gemaakt, toen hebben we gekeken hoe het ging. (…)

  Op 15 juni 2007 hebben wij 15-20 mensen ’s avonds uitgenodigd in mijn schuur. (…) Dat waren de mensen met wie wij dagelijks werkten en een goede relatie hadden. We hadden op 15 juni nog geen concrete plannen waar en wanneer het bedrijf zou worden opgericht.

  Wij wilden dit niet via een briefje of mailtje doen.

  Het was niet de bedoeling om mensen te werven op 15 juni. We hebben ook niemand wat aangeboden. Dat anderen interpreteren dat er aanbiedingen werden gedaan, zoals [getuige 4], is niet juist.

  Mensen zijn belangrijk in ons bedrijf, ze spelen een belangrijke rol. Hoe het mogelijk is dat kort na 15 juni bij ons mensen in dienst zijn gekomen beantwoord ik als volgt. (...) De mensen die bij ons zijn komen werken hebben met ons contact opgenomen. In juni en juli hebben wij hen aangenomen.

  De bijeenkomst vond bij mij thuis plaats omdat ik daarvoor de ruimte heb. Het was geen geheime bijeenkomst. Bij mij thuis zijn wel vaker bijeenkomsten met collega’s geweest (…). Ik heb niet gezegd dat mensen niet over de bijeenkomst van 15 juni mochten praten binnen het bedrijf. Ik heb op de bijeenkomst wel gezegd dat als mensen een concurrentiebeding hadden, zij daar op moesten letten. (…)

  Omtrent 15 juni: De bijeenkomst duurde ongeveer een uur. Sommige mensen waren verbaasd, [anderen] waren enthousiast. We hebben toen niemand aangenomen. Dat mensen enthousiast waren is logisch, vanwege de situatie bij The Greenery. We hebben toen gezegd dat het starten van de onderneming nog een plan was dat gestalte moest krijgen, niet heel concreet dus. Als mensen om details vroegen, konden wij die niet geven.

  We hebben toen niet over [...] gesproken. Dat door de advocaten een link gelegd wordt tussen [...] en de onderneming en door enkele getuigen is niet zoals het ging. De mensen die bij ons zijn komen werken, hebben met ons contact opgenomen. In juni en juli 2007 hebben wij hen aangenomen.

  Wij zeiden dat we wel zouden zien hoe het zou gaan. In augustus 2007 hebben wij ongeveer 32 mensen aangenomen. We hebben met hen geen sollicitatiegesprekken gehad. De mensen kregen dezelfde arbeidsvoorwaarden als zij hadden bij Hagé. Wij hoefden niet actief een signaal te geven, de mensen belden ons op gezien de werksituatie bij The Greenery. Mensen gaan dan zelf zoeken.

  De sfeer bij The Greenery was slecht en werd nog slechter toen [...] wegging. Er ontstonden toen weer “verschillende bloedgroepen” in het bedrijf met onderling wantrouwen.

  Omtrent het team: In een bedrijf heb je iemand nodig voor de logistiek, de financiën en de administratie. Dit is de basis van elke onderneming.

  (…)

  De afspraak met [...] om toe te treden tot het bestuur van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT