Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Middelburg, 14 de Noviembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak14 de Noviembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Middelburg

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 77321 / HA ZA 11-66

Vonnis van 14 november 2012

in de zaak van

de vennootschap naar Deens recht

BLEND A/S,

gevestigd en kantoorhoudende te Vejle, Denemarken,

eiseres,

advocaat: voorheen mr. R. Willemsen te ’s Gravenhage, thans mr. A.J. van de Graaf te Amsterdam,

tegen

[gedaagde], handelend onder de naam [naam zaak gedaagde],

wonende te Kortgene,

gedaagde,

advocaat mr. M. Kalle te Middelburg.

Partijen zullen hierna Blend en [gedaagde] genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het tussenvonnis van 13 april 2011

  - het proces-verbaal van comparitie van 19 september 2011

  - de akte na comparitie tevens houdende vermindering van eis van Blend

  - de antwoordakte na comparitie van [gedaagde]

  - de akte uitlating producties van Blend.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De feiten

  Tussen Blend (leverancier van kleding) en [gedaagde] (detailhandelaar in kleding) is, door bemiddeling van de agent van Blend in Nederland, midden 2009 een overeenkomst gesloten tot levering van kleding door Blend aan [gedaagde]. Blend heeft die kleding vervolgens geleverd en daarvoor op 14 mei 2009 en op 6, 13, 20, 27 en 31 augustus 2009 gedateerde facturen aan [gedaagde] gezonden. [gedaagde] heeft een deel van de factuurbedragen, door het doen van termijnbetalingen, betaald. Voorts heeft hij in februari 2010 twee dozen met kledingstukken aan Blend teruggestuurd; deze dozen zijn door Blend ontvangen.

 3. Het geschil

  3.1. Blend vordert, na wijziging van eis, dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] veroordeelt tot betaling van € 5.981,71, vermeerderd met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf 6 juli 2011 en met € 768,-- als vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten.

  Blend stelt dat tussen haar en [gedaagde] nimmer is afgesproken dat [gedaagde] in termijnen kon betalen. Blend hoefde dus ook niet een dergelijke afspraak te bevestigen en is niet in haar verplichtingen uit de overeenkomst tekort geschoten. [gedaagde] had de facturen binnen de daarop vermelde termijnen dienen te betalen. Dat heeft hij niet gedaan. Hij is – zonder instemming van Blend – in termijnen gaan betalen en is daar op enig moment mee gestopt. Hij komt aldus de overeenkomst niet na en zal het nog openstaande bedrag – met rente en kosten – nog dienen te betalen. Blend heeft niet ingestemd met terugzending van kleding. Er is geen sprake van ontbinding van de overeenkomst. Coulancehalve is Blend bereid haar vordering met de terug ontvangen goederen te verminderen; zij trekt daarvoor een bedrag van € 405,61 van het gefactureerde bedrag af. Dat bedrag is – nu niet meer is na te gaan wat precies is terugontvangen (een lijst heeft zij nooit ontvangen) – een percentage van de hoofdsom, overeenkomend met het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT