Wraking van Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland), 24 de Abril de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak24 de Abril de 2013
Uitgevende instantie:Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland)

GERECHTSHOF ‘s-HERTOGENBOSCH

Wrakingskamer

Registratienummer wraking: 181/03-2013

Datum beslissing: 24 april 2013

Beslissing op het verzoek als bedoeld in artikel 36 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

in de zaak met zaaknummer HD 200.030.512/01 (de hoofdzaak) van

CARDIF SCHADEVERZEKERINGEN N.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats],

appellante,

advocaat: mr. V. Kortenbach,

hierna te noemen: verzoekster,

tegen:

[X.],

wonende te [woonplaats],

geïntimeerde,

advocaat: mr. M.C. Hoogendam,

hierna te noemen: [geintimeerde],

strekkende tot wraking van mrs. C.N.M. Antens, M.B. Beekhoven van den Boezem en L.R. van Harinxma thoe Slooten, raadsheren bij de afdeling civiel recht van het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch.

1. Het procesverloop

1.1. In de hoofdzaak heeft de meervoudige kamer van het hof, samengesteld door mrs. Antens, Beekhoven van den Boezem en Van Harinxma thoe Slooten, op 18 januari 2013 een tussenarrest gewezen. Hierin gelast het hof een inlichtingencomparitie, waarop partij [geintimeerde] in persoon moet verschijnen teneinde vragen van het hof te beantwoorden; de comparitie dient tevens om te onderzoeken of partijen tot een minnelijke regeling kunnen komen. Als raadsheer-commissaris is aangewezen mr. Van Harinxma thoe Slooten.

De comparitie heeft plaats gehad op 25 maart 2013.

1.2. Het wrakingsverzoek is door mr. Kortenbach namens partij Cardif Schadeverzekeringen N.V. mondeling gedaan tijdens de comparitiezitting van 25 maart 2013. Het wrakingsverzoek is blijkens het proces-verbaal van comparitie van partijen gericht tegen de kamer die het arrest van 18 januari 2013 heeft gewezen en/of de raadsheer-commissaris.

1.3. Het wrakingsverzoek is nader toegelicht bij brief van verzoekster aan de wrakingskamer d.d. 2 april 2013.

1.4. Mrs. Antens, Beekhoven van den Boezem en Van Harinxma thoe Slooten hebben niet in de wraking berust.

Zij hebben op 4 april 2013 een gezamenlijke schriftelijke reactie op het verzoek aan het hof toegezonden. Deze reactie is op voorhand aan verzoekster en aan mr. Hoogendam toegezon-den.

1.5. De wrakingskamer heeft het wrakingsverzoek ter openbare zitting van 10 april 2013 behandeld. Mrs. Antens, Beekhoven van den Boezem en Van Harinxma thoe Slooten, die hebben laten weten geen gebruik te willen maken van de gelegenheid om op het wrakingsverzoek te worden gehoord, zijn ter zitting niet verschenen. Namens verzoekster is mr. Kortenbach ter zitting verschenen en gehoord. Mr. Kortenbach heeft het wrakingsverzoek...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT