Verzet van Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 17 de Abril de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak17 de Abril de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Zeeland-West-Brabant

vonnis

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Insolventie

zaaknummer / rekestnummer: 261911 FT RK 13-542

vonnis van 17 april 2013

in de zaak van:

Petrus Adrianus Marinus Everardus Brekelmans,

wonende te Tilburg,

opposant,

verder te noemen “Brekelmans”,

advocaat: mr. T.C.J.A. van de Laak,

tegen:

De besloten vennootschap

JJ Shoes B.V.,

gevestigd te Waalwijk,

geopposeerde,

verder te noemen “JJ Shoes”,

curator : mr. L.Y. Pawlikowski.

 1. Het verloop van de procedure.

  Dit blijkt uit de navolgende stukken:

  - het vonnis van deze rechtbank van 2 april 2013 en alle daarin genoemde stukken, waarbij JJ Shoes op eigen aangifte in staat van faillissement is verklaard;

  - het verzetrekest gedateerd 9 april 2013, ingekomen ter griffie op 10 april 2013;

  - de beschikking dagbepaling d.d. 10 april 2013;

  - de brief van mr. L.Y. Pawlikowski d.d. 12 april 2013, met als bijlage het eerste faillissementsverslag, gedateerd 12 april 2013;

  - de brief van mr. L.Y. Pawlikowski d.d. 15 april 2013, met als bijlage de staat van baten en schulden in het faillissement van JJ Shoes;

  - de pleitnota van mr. J.P.A. Hoogstad, wnd.-advocaat van Brekelmans, overgelegd ter gelegenheid van de mondelinge behandeling van het verzoek op 16 april 2013;

  - het proces-verbaal van de op 16 april 2013 gehouden behandeling van het verzoek.

 2. Het verzoek.

  Dit strekt ertoe voormeld vonnis, waarbij JJ Shoes in staat van faillissement is verklaard, te vernietigen.

 3. De beoordeling.

  Brekelmans is tijdig in verzet gekomen, zodat hij in dat verzet ontvankelijk is.

  In het verzoekschrift en ter gelegenheid van de mondelinge behandeling heeft Brekelmans gesteld dat sprake is van misbruik van faillissementsrecht in die zin dat het faillissement van JJ Shoes hoofdzakelijk is aangevraagd om onrechtmatig te profiteren van de verminderde arbeidsrechtelijke bescherming die de wet in een faillissementssituatie geeft door via de weg van een faillissement te komen tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst van Brekelmans met JJ Shoes, nu JJ Shoes er niet in is geslaagd via het UWV een ontslagvergunning voor Brekelmans te verkrijgen. Brekelmans heeft daartoe aangevoerd dat JJ Shoes reeds drie dagen na het uitspreken van het faillissement bij monde van haar bestuurder Van der Putten in het schoenenvakblad “Tred” heeft aangekondigd dat zij een doorstart zal maken. Brekelmans heeft verklaard ervan overtuigd te zijn dat een doorstart met een kleiner en goedkoper personeelsbestand van begin af aan het plan van de bestuurders...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT