Herziening van Centrale Raad van Beroep, 24 de Abril de 2013

Datum uitspraak24 de Abril de 2013
Uitgevende instantie:Centrale Raad van Beroep

12/3016 WAO-PV

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak op het verzoek om herziening van de uitspraak van de Raad van 17 februari 2011, 09/4334.

Partijen:

[A. te B.] (verzoeker)

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Zitting heeft: I.M.J. Hilhorst-Hagen

Griffier: G.J. van Gendt

Ter zitting is verschenen: verzoeker. Het Uwv heeft zich niet laten vertegenwoordigen.

BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep wijst het verzoek om herziening af.

Deze beslissing is uitgesproken in het openbaar. Zij is gebaseerd op de volgende overwegingen:

  1. Ingevolge artikel 8:88, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in verbinding met artikel 21 van de Beroepswet kan de Raad op verzoek van een partij een onherroepelijk geworden uitspraak herzien op grond van feiten of omstandigheden die:

    1. hebben plaatsgevonden vóór de uitspraak,

    2. bij de indiener van het verzoekschrift vóór de uitspraak niet bekend waren en redelijkerwijs niet bekend konden zijn, en

    3. waren zij bij de Raad eerder bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden.

  2. Verzoeker heeft indertijd bij het Uwv een verzoek om terug te komen van een rechtens onaantastbaar geworden besluit ingediend, welk verzoek op grond van artikel 4:6 van de Awb door het Uwv is afgewezen. De uitspraak van de rechtbank waarin over dit verzoek is geoordeeld is door de Raad in de uitspraak waarvan thans herziening is gevraagd, op de door de rechtbank gebezigde gronden bevestigd.

  3. Verzoeker heeft in zijn herzieningsverzoek zijn eerdere in beroep en hoger beroep ingenomen standpunten herhaald.

  4. Zoals de Raad reeds eerder heeft overwogen, bijvoorbeeld in zijn uitspraak van 3 oktober 2003, LJN AN7982, is het (bijzondere) rechtsmiddel van herziening niet gegeven om anders dan op grond van enig nieuw feit of enige nieuwe omstandigheid als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb in verbinding met artikel 21 van de Beroepswet, een hernieuwde discussie over de betrokken zaak te voeren en evenmin om een discussie over de juistheid...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT