Raadkamer van Rechtbank Noord-Nederland, 26 de Abril de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak26 de Abril de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Noord-Nederland

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Groningen

Parketnummer: 18/850030-13

RK: 13/101

datum uitspraak: 26 april 2013

BESLISSING

van de rechtbank Groningen, meervoudige kamer voor strafzaken, op het klaagschrift ex artikel 552a van het Wetboek van Strafvordering (Sv)

van:

Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming,

gevestigd te Zuidlaren,

domicilie kiezend te Groningen, Paterswoldseweg 804, ten kantore van haar advocaat mr. K. de Vries,

hierna te noemen Lentis.

Procedure

Dit klaagschrift houdt verband met het strafrechtelijk onderzoek in de zaak tegen de verdachte onder parketnummer 18/850030-13.

Op 24 januari 2013 heeft de officier van justitie, in het kader van dit strafrechtelijk onderzoek, na daartoe verkregen machtiging van de rechter commissaris d.d. 23 januari 2013, een vordering verstrekking gevoelige gegevens ex artikel 126nf/126uf Sv aan Lentis gedaan. Bij deze vordering werd van Lentis gevorderd de medische gegevens van verdachte te verstrekken.

Omdat Lentis bezwaar had tegen de vordering hebben Lentis en de officier van justitie een afspraak gemaakt inhoudende dat Lentis het medische dossier van verdachte in een verzegelde envelop aan de officier van justitie zou doen afgeven en dat deze envelop niet eerder zal worden geopend dan nadat de rechtbank zal hebben beslist op een namens Lentis in te dienen klaagschrift ex artikel 552a Sv.

Op 8 februari 2013 heeft Lentis het medisch dossier in twee verzegelde enveloppen afgegeven aan de officier van justitie.

Ingevolge de vordering tot uitlevering ter inbeslagneming krachtens artikel 96 Sv zijn twee computers in beslag genomen uit het [adres en woonplaats].

Op 22 februari 2013 heeft Lentis een klaagschrift bij de rechtbank ingediend ertoe strekkende:

  1. - primair het Openbaar Ministerie te verbieden kennis te nemen van de inhoud van de twee in beslag genomen gesloten enveloppen met daarin het medisch dossier van de heer verdachte, en te gelasten dat het beslag op deze enveloppen wordt opgeheven, met last tot teruggave aan Lentis;

    - subsidiair te gelasten dat het Openbaar Ministerie haar vordering tot verstrekking van gevoelige gegevens zal beperken conform de door uw rechtbank daartoe te geven instructie.

  2. - het Openbaar Ministerie te verbieden (verder) kennis te nemen en gebruik te maken van de op de beide in beslag genomen computers aanwezige gegevens en eventuele daarvan gemaakte kopieën te vernietigen en te gelasten dat het beslag op deze beide computers wordt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT