Hoger beroep van Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands), 20 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak20 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands)

Rolnummer: 22-005924-11

Parketnummers: 11-860211-11 en 11-500049-09 (TUL)

Datum uitspraak: 20 december 2012

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Dordrecht van 13 december 2011 en de van dat vonnis deel uitmakende beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortejaar] 1992,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 10 december 2012.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het primair tenlastegelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met oplegging van reclasseringstoezicht als bijzondere voorwaarde, ook als dit inhoudt het volgen van een CoVa-training, en met een proeftijd van 3 jaren. Voorts zijn beslissingen genomen omtrent de voorlopige hechtenis en de vordering na voorwaardelijke veroordeling, als nader in het vonnis waarvan beroep is omschreven.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 18 maart 2011 te Dordrecht, in ieder geval in Nederland, tezamen en in vereniging, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om opzettelijk [benadeelde partij], althans een (mans)persoon, van het leven te beroven, met dat opzet meermalen, althans eenmaal, (met kracht) (met gebalde vuist(en) in/tegen het gezicht, althans het hoofd en/of tegen het (boven)lichaam gestompt en/of geslagen en/of meermalen, althans eenmaal, (met kracht) (met geschoeide voet(en) in/tegen het gezicht, althans het hoofd en/of tegen het (boven)lichaam geschopt, (terwijl die [benadeelde partij] (hulpeloos) op de grond lag), terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Subsidiair: voorzover het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 18 maart 2011 te Dordrecht, in ieder geval in Nederland, met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, de Krispijnse Weg en/of de Mauritsweg en/of het Weizigtpark, in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [benadeelde partij], althans een (mans)persoon welk geweld bestond uit het meermalen, althans eenmaal, (met kracht) (met geschoeide voet(en)) in/tegen het gezicht, althans het hoofd en/of het (boven)lichaam schoppen en/of trappen (terwijl die [benadeelde partij] (hulpeloos) op de grond lag) en/of meermalen, althans eenmaal, (met kracht) (met gebalde vuist(en)) in/tegen het gezicht, althans het hoofd, en/of het (boven)lichaam stompen en/of slaan.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij op 18 maart 2011 te Dordrecht, tezamen en in vereniging, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om opzettelijk [benadeelde partij], van het leven te beroven, met dat opzet meermalen, met kracht met gebalde vuisten in/tegen het gezicht, het hoofd en tegen het bovenlichaam van die [benadeelde...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT