Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Den Haag, Sector kanton, 25 de Abril de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak25 de Abril de 2013
Uitgevende instantie:Sector kanton

RECHTBANK DEN HAAG

Team Kanton Leiden/Gouda

Locatie Leiden

Cb.nr:[00000]

Zaaknummer: 1263075/13-81458

Machtiging inzake curatelebewind,

ingediend door [de curator],

[(woonplaats, adres)],

curator van de curandus:

[curandus], geboren op [geboortedatum],

Bij op 12 april 2013 binnengekomen brief heeft [de curator], curator van [curandus], geboren op [geboortedatum], de kantonrechter verzocht toestemming te verlenen tot het opvragen van medische gegevens over curandus.

Blijkens een bij het verzoek behorende brief van 10 april 2013 van [A1 en A2], beiden psychiater, verblijft curandus momenteel in detentie en heeft de rechtbank beide voornoemde psychiaters benoemd tot gedragsdeskundigen om een psychiatrisch onderzoek Pro Justitia te verrichten bij curandus. Curandus weigert zelf toestemming te verlenen voor het opvragen van medische gegevens hem betreffende. De psychiaters hebben zich daarop tot de curator gewend met het verzoek hen te laten weten of het aan curandus is om te beslissen of hij in het kader van het Pro Justitia onderzoek al dan niet toestemming geeft aan zijn (voormalig) behandelaren om behandelinformatie/ medische gegevens te verstrekken, omdat dit als “hoogstpersoonlijke rechtshandeling” moet worden beschouwd, of dat dit tot de bevoegdheden van de curator behoort.

Als de beslissing aan de curator toekomt, verzoeken beide psychiaters hen die toestemming te verlenen.

De curator heeft de vraag van de beide psychiaters voorgelegd aan de kantonrechter.

Deze oordeelt als volgt.

Aan de orde is de vraag of de curator aan de door de rechtbank benoemde gedragsdeskundigen toestemming kan geven voor het opvragen van medische gegevens betreffende curandus, omdat deze dat zelf weigert, of dat dergelijke toestemming niet door de curator kan worden verleend, omdat dit een hoogstpersoonlijke rechtshandeling is.

De kantonrechter stelt vast dat de verzochte toestemming betrekking heeft op een aangelegenheid betreffende de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van curandus. Artikel 1:381, vierde lid BW bepaalt dat met betrekking tot dergelijke aangelegenheden de artikelen 453 en 454 van Boek 1 BW van overeenkomstige toepassing zijn. Dat betekent dat de curator met betrekking tot rechtshandelingen betreffende dergelijke aangelegenheden de curandus in en buiten rechte vertegenwoordigt (artikel 1:453, lid 2 BW) en dat hij in plaats van de onder curatele gestelde optreedt met betrekking tot andere handelingen dan rechtshandelingen in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT